పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/105

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

88

శృంగారనైషధము


జంద్రశాలాశిలాప్రదేశంబునందు
నావహిల్లంగ నపుడు చంద్రానవస్థ.

100


తే.

మహితలావణ్యవార్ధిలో మదనుఁ డెక్కు
కప్పురపుజోగుఁ గంటిమి కంటి మనుచు
నర్మగర్భంబుగా నొక్కనలినవదన
పొగడె సఖిచంటిమీఁదియొప్పులనఖంబు.

101


ఉ.

భావము పల్లవింప నొకపంకజలోచన వ్రాసె నొక్కల
జ్ఞావతి మించుగుబ్బవలిచన్నులపై మకరీకలాపమున్
వావిరిఁ గమ్మనీరు మృగనాభిరసంబున మేళవించి యే
కావళి నాకసింధువున కన్వయలీల ఘటించునట్లుగాన్.

102


క.

సారెయదె పొడువు మని యొక
సారె యొకతె యక్షకేళిసమయంబున ని
చ్ఛారతి నొకతెకుఁ జెప్పిన
సారె కనకపంజరమున సాధ్వస మందెన్.

103


ఉ.*

వీఁడె నలుండు విశ్వపృథివీవలయైకవిభుండు వచ్చుచు
న్నాఁ డని భీమభూమిపతినందన యూరడిలంగఁ బల్కు పూఁ
బోఁడులమాట నేర్చికొని ప్రోది శుకాంగనయట్ల పల్కినన్
ఱేఁడిది నన్ను నేక్రియ నెఱింగెనొకోయనియుండె నాత్మలోన్.

104


తే.

అంబుజానన కొల్వుకూటంబునందుఁ
గనకకలహంసశాబకాకార మైన
విడియపుంబెట్టెఁ జూచి యుర్వీధవుండు
దలఁచెఁ దనకూర్మిదూతఁ జిత్తంబులోన.

105


వ.

ఇట్లు కన్యాంతఃపురంబుఁ బ్రవేశించి దమయంతీ సభాభవనద్వారంబు సేరం జనుదెంచి యొక్క పసిండియరఁగుమీఁదఁ