పుట:శకున శాస్త్రము అను శిఖి నరసింహ శతకము.pdf/21

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

14

శ కు న శా స్త్ర ము


క. వచ్చిన దూత తనకు
   దానచ్చుగ దాపలను నిలిచి | యటు కూర్చుండన్
   మెచ్చుగ వెలుపలి కరిగిన
   జెచ్చెర కార్యంబు నట్టె ! శిఖినరసింహా,38

తా.ఓ నరసింహస్వామీ! దూత వచ్చి యెడమవైపుననిలిచి తరు
వాత కూర్చుండి కుడివైపునకు బోయినయెడల కార్యసిద్ధి యగును.

--:గౌ ళి ప లు కు శ కు న ము:--

క. తలచుక ప్రార్ధన జేసిన
   వలపలి దిశగౌళిపలుక | వలనగు శుభముల్,
   ఇల పయినము కొఱగాదట
   చెలువగు శుభకార్యమండ్రు | శిఖినరసింహా,39

తా.ఓ నరసింహస్వామీ! ప్రయాణసమయమున పార్థన జేయు
సపుడు బల్లి యెడమవైపున పలికినయెడల శుభముగలుగును. ప్రయాణము
వ్యర్ధము గాక శుభకార్యమగును.

క. దాపలఁ బల్కిన సకలము
   నాపద లగు, పయనములకు | నతిశుభ మమరున్
   చూపరులకు దృష్టాంతము
   శ్రీపతి పాదంబు లాన | శిఖనరసింహా,40

తా. ఓ లక్ష్మీశా! నరసింహా ! నీ పదములాన బల్లి వట్టియప్పుడు
యెడమవైపు బల్కినచో ఆపదలు కలుగును. ప్రయాణ సమయమునం
దటు పలికినచో మేలు గలుగును.

క. పురిఁజొచ్చి వచ్చునప్పుడు
   సరయఁగ దాపలను బల్క | నధిక ఫలంభౌ
   వరశుభములు శీఘ్రంబులు
   సిరి వరదా! నిజము లివ్వి | శిఖినరసింహ.41