పుట:విద్యుచ్ఛక్తి చట్టము, 2003.pdf/131

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


________________

129/G129. (కె) 39వ పరిచ్ఛేదపు ఉప-పరిచ్ఛేదము (2) యొక్క ఖండము (డి)లోని ఉప ఖండము (ii)కు గల నాల్గవ వినాయింపు క్రింద సర్-ఛార్జీ చెల్లింపు రీతి మరియు వినియోగము;

(ఎల్) 40వ పరిచ్చేదపు ఖండము (సి) యొక్క ఉప-ఖండము (ii) క్రింద, ప్రసార ఛార్టీల మరియు సర్-ఛార్జీల చెల్లింపు;

(ఎమ్) 40వ పరిచ్ఛేదపు ఖండము (సి) యొక్క ఉప ఖండము (ii)కు గల రెండవ వినాయింపు క్రింద సర్-ఛార్జీ మరియు ఎదురు సబ్సిడీల తగ్గింపు;

(ఎన్) 40వ పరిచ్ఛేదపు ఖండము (సి) యొక్క ఉప ఖండము (ii)కు గల నాల్గవ వినాయింపు క్రింద సర్-ఛార్జీ చెల్లింపు రీతి;

(ఓ) 41వ పరిచ్చేదమునకు గల వినాయింపు క్రింద ప్రసార మరియు వీలింగు ఛార్జీల తగ్గింపు కొరకు వినియోగించబడు ఇతర వ్యాపారము నుండి రెవిన్యూల యొక్క అనుపాతం;

(పి) 42వ పరిచ్ఛేదపు ఉప-పరిచ్ఛేదము (2)కు గల మూడవ వినాయింపు క్రింద సర్-ఛార్జీల మరియు ఎదురు సబ్సిడీల తగ్గింపు:

(క్యూ) 42వ పరిచ్ఛేదపు ఉప పరిచ్ఛేదము (4) యొక్క వీలింగు ఛార్జీల పై అదనపు ఛార్జీల చెల్లింపు;

(ఆర్) 42వ పరిచ్ఛేదపు ఉప పరిచ్ఛేదము (5) క్రింద మార్గదర్శకములు:

(ఎస్) 42వ పరిచ్ఛేదపు ఉప-పరిచ్ఛేదము (7) క్రింద వ్యధల పరిష్కారమున కైన సమయము మరియు అట్టి రీతి:

(టి) 43వ పరిచ్ఛేదపు ఉప-పరిచ్ఛేదము (1) క్రింది నిర్దిష్ట పరచబడిన ప్రయోజనముల నిమిత్తం రాజ్య కమీషనుచే నిర్దిష్ట పరచబడు కాలావధి;

(యు) 45వ పరిచ్ఛేదపు ఉప పరిచ్ఛేదము (2) క్రింద విద్యుచ్ఛక్తి ఛార్జీలను నిర్ణయించవలసిన పద్దతులు మరియు సూత్రములు;

(వి) 47వ పరిచ్ఛేదపు ఉప-పరిచ్ఛేదము (1) క్రింద పంపిణీ లైసెన్సుదారుకు ఇవ్వవలసిన యుక్తమైన సెక్యూరిటీ;

(డబ్ల్యు) 47వ పరిచ్ఛేదపు ఉప-పరిచ్ఛేదము (4) క్రింద సెక్యూరిటీ పై చెల్లించు వడ్డీ;

(ఎక్స్) 50వ పరిచ్ఛేదము క్రింద విద్యుచ్ఛక్తి సరఫరా కోడ్:

(వై) 51వ పరిచ్ఛేదమునకు వినాయింపు క్రింద వీలింగు ఛార్జీల తగ్గింపు కొరకు వినియోగించబడు ఇతర వ్యాపారము నుండి రెవిన్యూల యొక్క అనుపాతం;

(జెడ్) 52వ పరిచ్చేదపు , ఉప పరిచ్చేదము (2) క్రింద విద్యుచ్ఛక్తి వర్తకుని మన కర్తవ్యములు:

(జెడ్-ఎ) 57వ పరిచ్ఛేదపు , ఉప పరిచ్ఛేదము (1) క్రింద లైసెన్సుదారు లేదా లైసెన్సుదారుల వర్గము యొక్క నిర్వర్తనా ప్రమాణాలు: