పుట:విద్యుచ్ఛక్తి చట్టము, 2003.pdf/106

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


________________

కమీషను, వ్రాతములకమైన ఉత్తర్వు ద్వారా, ఈ చట్టము క్రింద అతడు బాధ్య డైనట్టి ఏదేని ఇతర శాస్తికి భంగము కలుగకుండా ప్రతియొక ఉల్లంఘనకు లక్ష రూపారులకు మించని మొత్తమును శాస్తి ద్వారా అట్టి వ్యక్తి చెల్లించవలెనని మరియు వైఫల్యం కొనసాగుతున్న సందర్భంలో అట్టి మొదటి ఉత్తర్వు ఉల్లంఘన తరువాత వైఫల్యం కొనసాగుతున్న సమయంలో, ప్రతియొక్క రోజుకు ఆరు వేల రూపాయల దాకా ఉండగల "అదనపు శాస్తి, చెల్లించవలెనని ఆదేశించవచ్చును.

143.(1) ఈ చట్టము క్రింద న్యాయ నిర్ణయము చేయు నిమిత్తం, సముచిత కమీషను, ఏదేని శాస్తిని విధించు నిమిత్తం ఎవరేని సంబంధిత వ్యక్తికి ఆకర్ణింపబడుటకు యుక్తమైన అవకాశము నిచ్చిన తరువాత సముచిత ప్రభుత్వముచే విహితపరచబడునట్టి ప్రరూపములో విచారణ జరుపుట కొరకు, తన సభ్యులలో ఎవరినైనను న్యాయ నిర్ణయాధికారిగా నియమించవలెను.

(2) విచారణ జరుగుతున్నపుడు, విషయనస్తువు యొక్క విచారణకు తత్సంబంధించిన లేదా ఉపయోగించిన న్యాయనిర్ణయాధికారి యొక్క అభిప్రాయములో సాక్ష్యమును ఇచ్చుటకుగాను లేదా ఏదేని దస్తావేజును దాఖలు పరచుటకుగాను కేసు యొక్క సంగతులు మరియు పరిస్థితులు తెలిసియున్న ఏ వ్యక్తినైననూ సమను చేసి మరియు తప్పనిసరిగా హాజరు అగునట్లు చేయుటకును న్యాయ నిర్ణయాధికారి అధికారము కలిగి యుండును, మరియు అట్టి విచారణ మీదట, 29వ పరిచ్చేదము, లేదా 33వ పరిచ్చేదము లేదా 43వ పరిచ్చేదము యొక్క నిబంధనలను అమలుపరచుటలో ఆ వ్యక్తి విఫలం చెందినాడని అతడు సంతృప్తి చెందిన యెడల, ఏవేని సదరు సరిచ్చేదముల నిబంధనల ప్రకారం అతడు సబబని భావించినట్టి శాస్త్రిని విధించవచ్చును.

144. పరిచ్ఛేదము 29 లేదా పరిచ్చేదము 33 లేదా పరిచ్చేదము 43 క్రింద శాస్త్రి మొత్తమును న్యాయ నిర్ణయము చేయనపుడు, న్యాయనిర్ణయాధికారి ఈ క్రింది కారకములకు తగిన ప్రాధాన్యతను ఇవ్వవలెను, అవేవనగా: -

(ఎ) లెక్కించుటకు వీలున్నచోట వ్యతిక్రమణ ఫలితంగా చేసిన అసమాంజస్య లాబ్ది లేదా అనుచితమైన అనుకూల్యపు మొత్తము;

(బి) వ్యతిక్రమణను పునరావృత్తము చేయు స్వభావము.