పుట:వాసిష్ఠరామాయణము (మడికి సింగన).pdf/50

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది
49
ద్వితీయాశ్వాసము


సురమిథున మున్న సర్గకు
గురుదయ నను వేగఁ దోడుకొని పొమ్మనుడున్.

72


వ.

అమ్మహాదేవి యి ట్లను నపరంబును భావంబును నగుచైతన్యచిద్రూ
పక మగునట్టి స్థితి సంహరించి నిర్మలస్వరూపవు గమ్ము; అట్లేని నిరర్గ
ళంబున మనకు నచ్చటు చూడ నగు; నద్దర్శనంబునకు శరీరంబు మ
హార్గళంబు గావునం శతస్వరూపం బగునాధిభౌతికదేహంబు తద్ధ్యా
నంబున మముబోంట్లచేతఁ జిరవాసనలవలన గ్రహింపబడు నవ్వాస
నాణుత్వం బెప్పు డవు నప్పుడే యీశరీరంబునందు నాతివాహికత్వంబు
నొందు నీహారంబు తపనతాపంబున నుదకం బైనట్లు శుద్ధసత్త్వాను
పరత్వం బగుచిత్తతనువాసన యాతివాహికం బగు ననిన విని లీల
యిట్లనియె.

73


క.

ఈయర్థమునందు సుఖా
శ్రాయాభ్యాసంబురూపు చను నెట్టిద కా
నేయనువున వర్ధిలు నది
పాయక వర్ధిలఁగ నేమి ఫల మగుఁ దల్లీ.

74


వ.

అనిన విని సరస్వతి లీల కి ట్లనియె.

75


గీ.

తత్త్వచింతనంబుఁ దత్కథనంబు న
న్యోన్యబోధనంబు నొగిఁ దదేక
పరతయును ననంగఁబడు నివి యభ్యాస
మండ్రు తత్త్వవేదు లమలహృదయ.

76


గీ.

దృశ్యములసంక్షయంబును దెలియఁజేసి
పరగ రాగాదివికృతులఁ బలచఁ జేసి
చెలఁగి యుపరతి నుదయింపఁజేయు నెద్ది
యదియు బ్రహ్మానుసంధాన మనఁగఁ బరఁగు.

77


సీ.

అని యిట్లు చెప్పి తా నమ్మహానిశయందు