పుట:రెండో పపంచయుద్ధమా?.pdf/99

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


శాం:r* ప్రపంచయుద్ధమా 2 జర్మనీ విధించిన ఖరీదుల విూద కొనుక్కో_డానికి సిద్ధపడే భూ భౌగాలు జర్మనీ అధీన C లో ఉండాలి. బిటిషు సామూ జ్యం బ్రిటను నిర్మిత పారిశామిక వస్తువులు కొనుక్కొని బిటనుకు కావలసిన ముడిపదార్ధాలు ఎగుమతీ చేస్తుంది. బ్రిటనుకు బంగారపు కరవు లేదు గనుక తాను కొనుక్కొన్న పదార్థాలకు సొమ్ము చెల్లించగలదు. తన ఫ్యాక్షరీనస్తువులనే కొ`నవుని సంపూర్ణంగా నిగ్బంధించవలసిన అనశ్వకత )دغ(ة నుకు లేదు. జర్మనీకి -ఈ ఆవశ్యకత తప్ప లేదు. జర్మనీ ges వస్తువులు ఎగుమతి చేసి జర్మనీ విడుదల చేయగల సరకును జర్మను షరతులవిూద కొనునే - నాలు వూంకు కావాలి. ” పూర్వపు జర్మకా కాలనీలు ఈసందర్భంలో ప్రపERూ-OKపడ లౌ యని వారు విశ్వసించారు. జర్మకాకాలనీలను అనుభవిస్తూన్న వారు వాటిని వాపసు చెయ్యడానికి ఇష్టపడడం లేదు. వారు -ఈ "కార ధాలను ఉదహరిస్తూంటారు. జర్మనీ ఎప్పడూకూడా తన వలస సామ్రాజ్యాన్ని చక్టగా ఉపయోగించుకో లేదు. ౧-౧ళ యుద్ధానికి పూర్వంకూడా జర్మకొ వలసప దేశాలనుంచి ఎగు నుతి దీగువుతీలు చాలా తక్కు_వగా ఉండేవి. కాలనీలనుంచి ధనం పితుక్కు_నే కౌశల్యం జర్మనులకు లేదు. ఇవే కాలనీలు జర్మనీనుంచి తొలగిపోయిన తర్వాత సర్వసంపత్సమృద్ధి さ○% ఉన్నాయి. వీటిని ఇప్పడు మేము నిడిచిపెడతావూ ! అసలు -ఈ వలసప దేశా నివసిస్తూ ఉన్న పజాసమూహములు జర్మనీ హస్తగతం అవడానికి బొత్తిగా నిరాకరిస్తూన్నారు. నోరు లేని ఈ అనాగరిశ్రమూకలను వారి సమ్మతి లేకుండా నా జీ పభుత్వానికి మేము బలిచేస్తే మేము భగవదాజ్ఞను UT 8