పుట:రెండో పపంచయుద్ధమా?.pdf/98

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


సమిష్టి క్షేమమే శరణ్యము. (2) 2 బహుశః ఇదే సందర్బంల జసే ఆసియా సమ్మేళనమును, ov & t 2 }...* تدب؟.) ੋ) `,੭੭ ਬੁ” శ్రీవంగా నిరోధించడ) : )గు ల చి ఉంట-గు. (ുന്നു ノ ఇప్పగ వల సపుచే సమస్య సూ గా గుగ ఎు దుగ్రు ty. 2. -ெ తలయెత్తింది 2 జర్మనీ శాg్చు క్రై దుర్రు ? దీక్షి సమూ ధా

S

మ ག། y ਾ ၇၌ 9) es ప్రిg్సrf ST గృగ్రుమ్రు ౧ది. జర్మనీ ఆర్థిక విధానం ఎయి నంటిది ? వారు ఇప్పటికి కొన్ని సంనత్సరాల :LOH యుధ్ధసాధనావికాద కుబేర మొత్తాలు సెలను చేస్తు న్నారు. ఇంకి ధను వాహn కట్టుబడుతూంది. ఆయుధని గ్మా 2O నిలిచి సో స్టTండదు. పజలనుంచి ధనపవాహం ਾਂ ਨ।” ఉండాలం లేు నిత్వానసరమును వారు ుతపరచుకోవాలి. వెన్న విడిచి తుపాక్షులు సగా సాదించాలి, ' అను సూక్షి তত্ৰ 25 పభువుల నాలు విూద ఆ :ుతుండేది. జర్మను ప్రజలు ఈ త్యాగంకోసం సిద్ధంగానేఉనా గ్రు అయినప్పటికీ జర్మనీకి వురో" క్ష చిక్కు-వచ్చింది - జర్మ కౌ యంతా గారములకు కావలసిన ముడి సదా గ్రాలు ప్ష రస రంపర గా దొర గ్రాలి. ముడి పదారాలను గానక్కోశానికి జగ్మనీ వద్ద బంగారం లేదు. అందుచేతనే జర్మనీ తన ఎగుమతుల్స్ వృద్ధి చేసుకుని తన దిగుమతులకు వినిమయంగా చెల్లించుకోవాలి. ఈ ఉద్దేశం & § هيم త*నే హిటరు ఇట్లూ సూఫ్రీకరించాఫ్టు, జర్మనీ విసారంగా ന്നു )"רץ U. 5 CE گسسته ఎగుమతి చేసుకోవాలి; లేదా నశించిపోవాలి. నాజీ ఆర్థిక వే గ్రలు సదరసమస్యను ఇ" చరి సూంటారు: ఎగుమతులు دهسس الهആ TU ' دست చెయం డానికి గాన భూభాగాలు లేవు. ఉన్న వస్చే ధన సామిక S عس- يا ్న వెగ్ను (~ ~్ప దేశాల ఇనుప గుప్పిడిలో ఉన్నాయి. ముడిపదార్గాలు ధారా ー、__t 。 سیار ళంగా లభించడానికి, వాటి నెలకింద యంతనిర్మిన వస్తనులు ত_ >8.