పుట:రెండో పపంచయుద్ధమా?.pdf/93

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


pయి శే ది Kుమతుల కోస నౌ ) చ డొనికి జర్మనీవద్ద నగదు (്റൂ فا ధనం లేదు. అయి తే ఏమిటి మాము ? జర్మక్ ఆ గ్రి గ్ల వేగ Ci J لانكسسه డారు షాట్ గా) ఒక నిధ సేన వసువినిమయ వూ - ౧ €.) کاساس۔( (T) అవలంబించి జర్మనీ చి,్కులను గ క్కి_ంచాడు. ఇతని జర్మనీ పాలిటి ఆగ్రిక వూగి ప్రి' నడని , పు ఛేసి సారి గు, గ్రా లను -U (اكسس \ )C كا لo l రాష్ట్రాలు (హ-ర పదా గాT ల )గు ను శ్రీ గ్రూపOగా జర్మనీకి 62.) بييتية ټم ' ز؟ • _ਂ ᎼᏇ لامعي ہحممہ の3 × ཤཱི།༽ p అప్సె పెడ లౌయి. ఈ رفع ృ" ర్చడానిక జ్కన త్రన యంత / నిర్మిత వస్తువులు ఎగునుతిచేస్తుంది. వస్తువినిమయ పద్ధతిమిరాన బాల్కనులు జర్మనీకి చాలా పెట్టుబడి పెట్టాయి. ఈ జర్మనీ బాక్పడిన మొత్తము లే బౌల్కనుల విూద జర్మనీ పాశాన్ని బిగిస్తాయని డాక్టరు షాట్ కనిపెట్టాడు. గరోజుల్లో అప్ప దారుజట్టు 'బాకీ దారుని చేతులో ఉంది. భాకీ దారు 2ುುು ೯ ಮಿ. చెల్లించ లేకపోతే ఆతనికి అప్పచెల్లిచే సౌకర్యాలు అప్ప దారు లిగించాలి. శ్రే పో శ్రే ఇది వంలో ಟ್ಟಿಸ బుణముకు eeeBBBB eeeeueSAe DBBBBSBBB ఆర్థిక నీతి. GᎮ ఆర్థిక సంబంధముల మూలముగా బౌల్క_నులు జర్మనీ బౌప-ంు బంధంలో తగుల్కో-ంటున్నాయి . స్పెయి కౌ లో జోక్వలేదు. 5ة 9ع పద్ధతి నడుస్తూ నే ఉంది. ఫ్రాంకో సేనానికి సులభ విజయం ' లభించ లేదు. మాడిడ్ పట్టుబడడం కాని, స్పెయి కౌ ప్రజాస్వామిక ప్రభుత్వం కూలడంగాని జరుగలేదు. తమ ఆశితుడు గెలనాలనే దీకతో ఇటలీ జర్మనీలు ఫ్రాంకోకు విస్తారమైన సైన్యసహాయం చేస్తు న్నాయి • ఫ్రాన్సు రష్యాలనుంచి స్పెయి కౌ ప్రభుత్వానికి ΌΤΟ