పుట:రెండో పపంచయుద్ధమా?.pdf/9

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


,పగికథల్లోనూ రోమాన్సు, హాస్యం, సంస్కరణ, ఆత్మ చరితం يبيع 66 రాచకీయం, —ఇట్టివెన్నో రూపాలు పఠితకు పొడకట్టతయి. ఎత్తుసన్న విషయాన్ని పోషించటానికి తగు యత్నం (పతికథలోనూ ప్రస్ఫుటమవుతుంది. ఇంగులా*_ అంతే, నా నోము'_'సి త్యాగ్ర హం'_'వూ భౌవ'ట్రూ క్రీలో సమావేశం'_ఇవి సర్కా_రాంధ్రులక్కూ_నా అన o గా చదువే వీలయ్యే రమ్యమైన వ్యావహారికంలో సాఫీగా నడిచాయి. తికి,_నవి నిజాం ప్రాంతీయమైన వాడుకభాషలా వున్నాయి. ఆడిపాప" కథ నైజాంరాష్ట్రంలాని ఒక దురా ఛారానికి సంబంధిం చి0ది . ఇట్లు ఈ గ్రంథము నిజాము రాజ్యములా పవాహిక ఐన భాషనూ, పచారమందున్న ఆచారాల్ని నేలుసుకోగో డానికి చక్క_'గా అనుకూలిస్తొ వుంది *. ( పజామిత్ర 2 e 6 గ్రaథలలాగని విషయము సానూ కాచార వ్యవఁగాదులకు సంబంధి o -చినది. నిష్ఫలం, నూమూ ఖగ్మం అసే క్భలలో వూనసిక ಸ್ಥಿತಿ నిరూపణ ము కొద్దిగా ఉన్నది. కి థలు సుబోము గాఉండి కాల క్షేపానికి బాగా పనికి వచ్చే వే అయినా ఎక్కడా అసభ్యత దొరలకుండా ఉండడము గొప్ప సుగుణము, నైజామురాష్ట్ర వ్యావహారికభాషతో పగిచయము లేని వారికి ఈగ్రంధములో ఉన్న భావ అక్కడక్కడ నట్టుతుంది. ఒకటి గండు కధలు చదివేసరికి పదముల అంతములెట్టివో తెలిసిపోవడమువల్ల పోనుపోను భాష నుఖమవుతుంది. కొన్ని మాటలు కొత్తవయినా సందర్భాుట్టి ম্য-a43 అర్థము తెలుస్తుంది. కొన్ని పలుకుబడులు కొత్తగా ఉంటవి. తొలుకురావటం మన ప్రాంతాలలో మనుష్యుల పరం వాడరు. క్రియా ప్రత్య యాంతాలు ఆక్కడ హ్రస్వములు. వస్తు—చు" స్టరు అని ఉంటవి. ఈరీతిగా కవులూ గ్రంథకర్తలూ ఆయాప్రాంతీయభాపలు చక్కగా వాడుకచేస్తూ గ్రంథాలు రచించి ప్రకటిస్తే ఆంధ్రభాషాస్వరూపము బాగా తెలుస్తుంది. ఈగ్రంథమాల మంచిమంచి పుస్తకాలు తరుచుగా (పకటిస్తూ వృ e) op లY*కి రావలెననీ సంపాదకుల ఆశయాలు నెరవేర వలెనని కోరుతున్నాము". ( ప్రతిభ 2 e