పుట:రెండో పపంచయుద్ధమా?.pdf/87

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


すoぶ° పపంచయుద్ధమా? స్పెయిస్ లోని అంతర్యుద్ధ నా గ్రీు కాని క్రి భరతవాక్యం దాకా సర్వవిధములైన ఏర్పాట్ల ఇటలీ జర్మనీలు చేశారు. రేపబ్లిన్ (స్పెయి కౌ పభుత్వము) పభుత్వము నాలుగు వారాల్లో Kూ శ్రీ) పోతుందని లెక్క_వేశారు. తిరుగు గ్రౌట్రు దారులు కొద్ది ది నము ల్లోనే మాడిడ్సగర సమినా పానికి చొచ్చుకుపోయారు. -stop పజాస్వామిక సైనికులు దేశ భక్తి పూరితులై పర్వ తాల్లా నిలు చేసరికి ఫాంలో ముందుకు నడవ లేక పోయాడు. హిట్లరు ముస్సోలినీలు తవు అంచనా తప్పిపోయిందని తెలుసు కుని అపారమైన సేనలను, ఆయుధిములను ఫాంకోకి పQప డౌనికి పూనుకున్నారు. బిటను ఫాన్సులు §§-8 ~ന്ന -৪-০৫ నాగా సై్చు స్పెయిస్ లో త్రల సెర్రీ 3న కార్యం తెలుసు 6.) కున్నారు. కాని వా"రి ఆటలను కట్టించ లేకపోయారు. స్పెయిన్ gSrt "శ్రా ముసగా ధౌ జోక్యం లిగించుకుంపే కోతిప్పుడు బ్రహ్మ "C", ৩ అయినట్లు యా వత్తు యూరపును యు"గ్నులు అలుముకు ౧ూ యే మెూ అని భయపడైనారు. ఇక వీరు చెయ్య దగినది ఏముంది? ఇతర ప్రభుత్వాలుకూడా స్పెయిన్ లో జోక్యం కలిగించుకోని ఏర్పాటు చెయ్యాలి. ఇందుకని నారు స్పెయిన్ విముయంలో తట్టస్థవిధానమును అవలంబించాలని నిశ్చయించుకున్నారు. ఇటలీ జర్మనీలుకూడా వీరి ఒత్తిడి వలన -ఈ తటస్థవిధానంలో సాల్గొంటావున్నారు. స్పెయిన్ లో పోరాడుకుంటూన్న ఏ పద్దౌనికీకూడా బయటినాను ఎట్టి సైనిక ఆయుధ సహాయము చెయ్యకూడదు. ఇదియే తటస్థ వి ధౌ నము. బ్రిటను ఫాన్సులు అనుకొన్నప్రకారం స్పెయిస్ కు ఆయుధాలు చేరకుండా కటుదిటాలు చేసుకునా CXXO e దీని (2.○ ○ 2ご