పుట:రెండో పపంచయుద్ధమా?.pdf/85

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


でoぶ° పపంచయుద్ధమా? జ్వం జ్ఞాపకం తెచ్చుకొని ఊరడిల్లుతారు. ఆల్జీరియా, ట్యూని సియూ, మొరాకోలు వారి సామ్రాజ్యంలో చేరిసవి. ఇంటికి సమిగాపంగా ఉన్నవి. జనసంఖ్య విస్తారంగా కలవి. ఇక్కడ 8 © هم مر ty- رع Sیس۔ منب. جمعیت సైనికుల్ని తయూరు చెసి (ੇ న్సు స్వాతం త్యాన్ని గ్రా సాeష్ట గ్రో వాలని సారి వ్యూహము. -ఈ నల స1 సె సెన్చాలని మధ్యధరా as "S సముద్రం నిగ్రాందు గా తెచ్చుకొవాలి. مارچ మాగ్దానికి ડ" పెడా అపాయం కలగవచ్చును. జనగల్ ఫాంకో రాక పూర్వము స్పెయి కౌ దేశము సా న్సు మితముగా ఉండేది. ఆ కాగ్రgం చేత ర్చ స్ పర్వత సరిహెమినాన సాన్సు సైన్యా లను నిలపవలసిన అవసరం లేక ఏ సేది. అట్లాగే ూన్రి)లోనూ రిక్ట్" (Balearic) ద్వీపాలు స్పెయిస్ అధీనంలో ఉన్నంత "గ్రౌం లు మూ ఆ చుట్టుపట్ల ుంచి నౌకలను నిలపవలసిన ఆవశ్య కతకూడా లేదు. అందుచేత ఇట) గౌష్ట్యమునుంచి తన వలసపాంత మార్గమును కాపాడుకోటానికి ఫ్రాన్స తూర్పున ఎక్కు-వ గా శ్రధ్ధ వహిచేది. టౌలస్ ను చి కార్సి కాద్వీపమూ, అక్కడనుంచి ట్యూసీసియాలోని బిసెన్గా వరకూ ఫెంచి రమణ విధానము ఏర్పడింది. కాని ఫాంలో అధికారంలోకి వచ్చినతర్వాత స్పెయిన్ కూడా శతుకోటిలో చేరే భయం ఫ్రాన్సుకు కలిగింది. ఇప్పడు బౌలియారిక్ దీవులనుంచి కూడా తనకు ఆు సాయం రాగలదని ఫాన్సు తెలుసుకుంది. ఇది ఇట్లుండ ఇటలీ, మధ్యధరాసము దాన్ని ఇటాలి యు క్రా దిగుడు బౌ విగా చేసుకొనదలచింది. ఈ కార్యసిద్ధి *సం స్పెయి కౌప°భుతn టలీకి మి, తిరీతిని ఉండాలి. జో భుత్వా ఇ l 3 స్పీక్షికూడా స్పెయికాప్సభ త్వాన్ని తన చెప్పచేతల్లో 6ంచు (که بع