పుట:రెండో పపంచయుద్ధమా?.pdf/82

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


సమిష్టి కేవు విధానము. కూడా అట్లాంటిక్ సముదతీరం ఉగాదిగనుక మధ్యధరా సము దంలో స్థాసం అవసరం కాదు. ఇట) పధానంగా మధ్య ధరా సముద్రశక్తి గనుక ఇటలీకి ఈ జల భాగంమివాద సంపూ గ్జాధికారం ఉండాలి. అందులో పూర్వరోమిక సామ్రాజ్య మును పునఃనిర్మించదలకున్న ముస్సోలినీకి మధ్యధరాసము దాఖిపత్యం అత్యనసరము. ఇటలీ యొక్క నలస ఆశయము లనుగురించి ఒక ఫాసిస్టుపతిక ఇట్లా వాసింది. సిస్,కార్సికా, వూల్హా మున్నగునని ఇనీగా క్క సహజ సరిహద్దులలో పడవలసిన వైనను ఇటాలియను పభుత్వము క్రింద లేవు. ఫ్రాన్సు ఇ గ్రీ శ్రీ)వ యుద్ధము నెనా ఎదురుచూడాలి. ಇಲ್ಲ' అయితే ఫోన్సుతన నలస డేవ్ల ములన్నిటినీ ఇటలీకి ಐN`ಟ್ಟ S' PO&3১০০. ত তে→ ఇటలీ నైతిని సంపాదిpవాలO శ్రీ) ఆసియా ఆఫికాలలో తనకున్న వలసపాంతిములలో విశేష భాగము ఇులీకి ఇష్టమినాద ఇవ్వాలి. సాన్సవంటి స్వల్ప జనసంఖ్య కల దేన్ద మునగ్రు ఇంత పెద్ద నలస సామాజ్యము భరింప రాని వెల్ల యేనుగు. ఇటలీ గోుక్క విఫలమైన వలసకోరికలను ੋ0੨੪੦ਨਾਂ విప్పి చెప్పతున్నాము. ఆఫ్రికాఖండంలో వూ కు కుడి ఎడమ భాగములకు కాలు చేతులు వాసుకోడానికి అవ గ్రాన్గం ఉండా ప్రి), టిపోలీని కేందగా శ్రీసు గాని ట్యూనిస్ ను, మొు రాకోను నునం ఆక్రమించుకోవాలి. 3έου ఈజిప్టులో కొంత తున గ్ర వురి చిప్స్లో గ్రానిది. నైలు నది ద్వారా మనం ပဲငွစ္တ సముదంచే రేటట్లు చూసుకోవాలి. ఇంక ఆసియా ఖండంలో జోడి కానీసు దీవులకూ, సైపసుకూ ఎదురుగా ఉన్న భూభా గము అంతా" వున పమేయం అని నొక్కి వక్కా_ణించ

$– FT