పుట:రెండో పపంచయుద్ధమా?.pdf/77

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


で5o念° ప్రపంచయుద్ధమా 2 నిశ్చయించి ముస్సోలినీ తన సైన్వాలను బెస్నర్ కనువుకు ? سسQ తరలించి సిద్ధంగా ఉంనాడు. ఈ సంరంభం చూసి హి మీరు

  • تمامی مختماساچمی ഠന്ന తొందరసడడం క్లే వుం"5" గ్ల তৎ১৩:৩৬S" O ఆస్ట్రియాలో

GJ) కలవరం కలిగించడం తా హైలికం గా వూ నేశాడు. ఆస్టియూ c "ט- e.)ノ స(తంత్ర°సి క్రి)ని జర్మసి అంగీకరించింది. కాని నాజీ, సచారము S”); U. నకు ఆస్ట్రియాలో కొన్ని సౌకర్వాలు లభించాయి. ఆస్ట్రియా

  • S.) PD ©.) విషయంలో ఇటలీ జగ్మనీలు వేర్వేరు ఆశలు కలిగిఉన్నాయి. కనుక ఈ రెండు రాజ్యాలు ఎప్పడూ ఐకమత్యంతో వ్యవహ రించ లేనిుగదా అని బిటను ఫాన్సులు గమనించి సంతృప్తి ప డౌOు.

‘so go త్వరలోనే ఈ ఆశలు అపోహలని తేలింది. ఇటలీ అబిస్సీనియా యుధ్ధంలోతగుల్గొంది కనుక ఆస్ట్రియా విషయం ఎక్కు-వ జోక్యం లిగించుకునే స్థితిలో లేదు. అందుచేత జర్మనీ అవకాశాలు సకాశవంతములయాయి. అబిస్సీనియా యుద్ధం దీమైన కొ ముస్సోలినీ హిట్లరువంక చూడవలసి వచ్చింది. q)ʻ) o— )ہ( ന്ഠ ఫ్రాన్సు బిటసులు కనుక తీవంగా ఆ గ్రిక ఆంకులను పయో C.) గిస్తే జర్మనీ ఒక్క-టే ఇటలీ ముప్పకు ఉయోగపడేది. పిశటగు, O ഠന്നسسه ఇటలీ పె ఆంకులలో పా’ న లేదు. హే టురును ప్రసన్నం О- (T) ്) --- নতম ৩ST°নত০e) 0 ముస్సోలినీ తానపూర్వ విచే గ్దాంX మంతిని తొTలగించి తన అలుడు కౌంట్రుసియా నోను ఆ స్థానంలో ന്നു. A పెట్టాడు. ఇతడు జర్శకొ పు, పాతి అవడమే దీనికి కారణము. e.) `श्ङ्कां from ముస్సోలినీగారి ఎరుక త్ర" ఆస్ట్రియా-జర్మనీ సవూ ధానము ༽O ཧྲི میبه ଳ୍ପ ○ స శేు പ് ଓଁ سمي c = S_లో జరిగింది. ఆస్ట్రియా ( ပဲ శ్యెక స్వతంత్రరాష్ట్రమ 2 ఆస్ట్రియాగృహ వ్యవహారిముల విూద రహస్యంగా గ్రాని 85/ ఒర