పుట:రెండో పపంచయుద్ధమా?.pdf/75

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


"ठ०¢ã** పపంచయుధ్ధమా? దుగ్గాలను సొడుగించి ఉత్తరమున సముదతీరం దాకా వ్యాపిం పచేసింది. ఈ దుర్గ శేణుల చాటున నిలిచి జర్మనీయొక్క అసంఖ్యాక సైన్యాలి నీ)ల వరించి ఆత్మరకణ చేసుకొవచ్చును Xで5で eウ恋) (ఫాన్సు ఊరడిల్లింది. రైకాలాండును ససైనికం చెయ్యగానే బెల్జియం హాలండులకు ఎప్పడో ఒకప్పడు ప్రమాదం రాక తప్పదని తెలిసిన వారు నిశ్చయించుకున్నారు, హలQడు బెల్జియముల పవూదమే తన పవూదమని చిగ కాలమునుంచీ బిటను తలిచింది. బెల్జియంకి e-S:るみ。 గాకుండా చూడడం బిటను కేవూనికి అవసరము. గైకా లాండును ససైనికం చెయ్యడం చేత తన క్రేవూని కి గ్రావి لريr "క్రా లంలో నీస ను రాగలదని బ్రిటను గుర్తించింది. బిటను సరిహదు రెక్షా- నదీతీరం విూద ఉందని బాల్డ్విక్షా గారు 下志53 قG --سسQ (ہ) పార్లమెంటులో చెప్పాడు. కాని ఈ స్టీ త్రిని ఆ చరణలో دين كخ పెర్రీ లేదు. స°సుత పరిసితులలో బిటకా, ఫాన్సు, బెల్లియం €.) /鸟 (#) \ ૧ રૂડ A3 దేశాలు మూడూ గ్ల లీసి వ్యవహరించడం అవసరమని తేలింది. ఫాంకో-బ్రిటిషు వైవునస్యములు జర్మనీ భయం చేత కరిగిపోయాయి. ఈ మూడు రాజ్యాలు అన్యోన్య సహాయం చేసుకోడానికి అంగీకరించాయి. ఫాంకో-సోవియటు సమాఖ్య విషయంలో తనకు గల ఆక్షేపణలను అంతర్జాతీయ న్వాయు సానములో జర్చనీ చెప్పుకోనాలి, రె క్రా లాండులో ృంు ు చెప్పె Cاسسسه సైన్యాలు హె-ంచి NO చకుండా వాగ్దానంచెయ్యాలి. ఇట్రా C CYO لارا- سساسO -*. ہم۔ )X చెయ్యకపోతే ఫ్రాన్సు, బెల్జియం, బ్రిటను పభుత్వాలు నెంటనే సైనిక సంపతింపులు ఆరంభిస్తార"ని పకటించారు. ఫాన్సు బ్రిటనుల నడువు ఉండే వైవునస్యాలు పోతున్నాయని (گسسته