పుట:రెండో పపంచయుద్ధమా?.pdf/71

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


సమిష్టి క్షేమవిధానము. ౧F-83 మొదలుకొని ఇప్పటికి నూడున్నర సంవత్స నాలనుంచి జర్మనీలో పునరాయుధనిర్మాణం నిరంతరాయంగా జరుగుతూ ()ది. లు ల$ – కార్డ్మికులు ద్చీలో నియు కు లె


سO Gكس-- دہC ఉన్నారు. డ్ర గ్రా లంలో ఆయుధనిర్మాణంమిరాద జర్మనీ ౧, oం,0ంం,CCం పౌండ్లు వెచ్చించిందని కొందరు అంచనా వేశారు. ఇంత పెగ్ర మొల్నెము ജ് ു જે r నెచ్చిnచగలుగు

هب)" S Ç ഠന്ന r— «مسع OہC తూంది? జర్మనీ ధనాథ్యమైన దేశ్ ము - దే? దీక్షి సనూ ధానము బుణము చేయుట. దే లలో ఉండే సర్వ ఆ గ్రి గ్ర { ☾Ꭾ ధే కు లనూ పభుత్వం చేతిలో స్పెుకుంది. ఎ " పెడా అప్ప ) to لاكسسد చేసి ఆయుధ యం తాగారములను నడిపిస్తూంది. జర్మనీ యొక్క_ దేశాదాయము మూడు నాలుగు సంసత్సరముల దాకా కు గువ పెట్టి అప్ప పుట్టించి జర్మసీ యుద్దానికి సిద్ద (2) 8.D (9 (to CᎮ వువుతూంది. కాని హిట్లరుకు ఎన్నాళ్ల ఇ" అవిచ్ఛిన్నంగా ഠന്ന حہرے cro ന ೧. میسی ఋ ణాలు దొరుకు తాయి? దేశంలో అప్ప ఇచ్చె శిక్ష ప్రోగి y لسس۔C) (TY పోతూంది. ఇంక ఎంతో కాలము ఆయుధయం చెపు వురలు తిరగడానికి అవకాశం లేదు. ఆయుధనిర్మాణం ఆగిపోతే ఈ భయంకర పరిశ్రమలో ఉన్న కార్మికులంతా మళ్ళీ అన్నమో రామచందా అంటూ వీధుల పడతా). నాజీ పభుత్వము యొక్క జనరంజకత్వము కడముట్టుతుంది. మళ్ళీ (2. విప్త వపరిస్తితులు ఎదుర్కు_ంటాయి. నాజీ పభుత్వము పజల ന്ന KᎮ నాస్టరిసూ ఉండాలం లేు ప°జాన ని గృహచి దముల విూద ۔یا KQ .°( گسسته ی (هم పసరింపనీయక వారి భావంఅంతా వి దేన్దముల వంక మర έ)ο τωτέ). పజలకు తను దురవసన్నగురించి వాపోవ డానికి o అవకాన్టం కలిగించకూడదు. నాజీ పభుత్వము 3)でミずも冷 ブも2