పుట:రెండో పపంచయుద్ధమా?.pdf/62

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


"ह्छ3ु" పపంచయుద్ధ నూని? كمه هيم si ميني r еمی ^ .C میر ద & ఇప్పడు ية (ع( స్చ ని యాగా విూ ద ఉంది. ఇక్క_డ ఒక సెద నాటకం ఆ క్ష "ు క్షి ఆతడు పూర్వరంగం Q తనూుచేస్తున్నాడు. అబిస్సీని నూ విూద గౌగ్లన్వం చెయ్యా

  • .° 3.5 لاسكسسسس

--~s లం ) ఫ్రాన్సు సుముఖంగా ఉండాలి. సూరులో గడబిక్ష ఉండ సూడదు. ఆు రు చేత బ్రాం నెు ను చువ్వి గువ్వి అబిస్సీ ు యూ విమయ(ులో లోక్యం కలిగించుకోకు ౧: ఉండేటట్లు ఇటాలియు క్రా నియంత ジ ”یہ r ళمرح Sيس ఏర్పాటు చేసుకో సి GOలూడు , బహే గ్ర (^ ౧ గా డ్రవి పుయQ చ o ్సంపబ . లేచ. రహస్వ సం భౌపిణ ኜ 2 = عيوبه ’‘ • ,བཻཌཱུ – 9– جم )ఏ స యం పొ Q -) :്``, పధా സി నే) న U R O ඩී ه- لاكم رع مس۔ --Q ు మే యాగాలకు నష్టం లేకుండా ఇు) నైతి లభిచింది దాని ۔ سس Q

$ مہمہ ” هير -" سامس ఆJ లా నెల మురి సాగు. -త్ర ఎర్నమిగి ఫాన్సు అబిస్సి

( .దురాకవుణ విషయాను గ్రాలలో లై "S০ వహే సూది దా מרד סיOc: (اكسسسس

) ఇప్పెటికి ఇంతే నాలని ము, • లిసీ సెంత్ పపు డు •

C- * * Q ఫ్రాంకో-సోవియు సమాఖ్య అయినతిర్వాత లా నెల్ వూసి "... కు వెళ్లి స్టాలికాలో వూట్గా వచ్చా:ు. تج - ب ج 9ع CYつ റന്നു J సీ)యు నెవూనిక బలం చూసి మె చ్చుకునా డు. గ్రాని سبب ) ఒనికి కోపం గా కుండా ను వహనీ నాల నే చిత వ్వతి తెన్ని oعسحد (ر9ي ډگسسسه S ڈی) బౌ సూ నేdంది. వూ, _ను ) చి వాసెసునస్తూన్న లావల్ ను گسس- دالاس-است. వా ర్చా స గ ర 0 లో జనల్ గోంగు (Coering) Á 鬱 喙 -4 -- ,"{ مساس g پر عصر میانه కలుసుకున్నాడు. వ్యూ లో పిల్సుడ్ Ř), (Pilsudski) - ત્ય سیده p –يS لمسم" متميم دمد يت అత్యకియలకు నారంతా సమావేశ ను నూరు, గోనుగు \. అతి చమత్కారంగా సభాషిస్తూ ఫాంకో-సోవియటు (کسیست† :Syv FS ుమ యు) ఎత్తుకున్నా డు. లా వెల్ ఆ గ్రు ప క్రాడు. ب. م ) 2 لہ)۔ پیامه لاكسيس. నాగరిక ప్రపంచ కాని కుతికీ ఒక్క శత్రు రాష్ట్రం ఉంది. €.) - تن گیاه