పుట:రెండో పపంచయుద్ధమా?.pdf/52

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


"రెంజ్తో పపంచయుధ్ధమా? దీనిని విధ్వంసం చెయ్యాలి. దేశంలో ఒక్క పకం ఉండాలి. అది నాజీపడి ము. పజాభిపాయాన్ని అభిమత పవాహాల్లో పారిoచాలం లేు పతికలను తీవ్రంగా నిరోధించాలి. నా క్స్వా తంత్ర్యము, పత్రికా స్వాతంత్యము శుద్ధజాడ్యాలు పజల నోళ్ళకు చిక్కాలు తగిలించడం అవసరం. అయితే పజల నందరినీ ఏకముఖంగా చెయ్యడం ఎట్లా 2. ప్రజల స్వార్థ పరత్వమును, భయమును, దురాశ నూ రెచ్చగొట్టాలి. నాంగ్రిల్షాrf అసత్యపచారం విరివిగా చెయ్యడమే దీనికి సాధ సము . పజలు మోసపోతారా అంమీ హిట్లరు ఒక కొత్త (Technic) 3O qSo; 5 o కనిపెట్టాడు. పజల ముందు చిన్నచిన్న అబద్ధాలు చెప్పడం కార్యసాధకం కాదు. అసత్వం ඕෆර්‍ම Co でしさ& అయితే, ప్రాంత్ర చిక్కనిది అయితే _ ੇ లైంత SAASA SAAAAS AAAA S AAAAS AAAAAMMMS معه سعییع سیسی سیستی-۹ دسكسسه నవ్ను తారు. ఎందుచేతనం లేు వారు సాధారణంగా చిలర ప్రాబెజ్జెలు చెప్పడానికి సాహసిస్తారు; కాని అభూతకల్పన చేసి కోటికట్టినట్లు అబద్దం ఆడ లేరు. అందుచేత వారిని కొండంత అబద్ధాలాడి మోహాపడేటట్టు చెయ్యాలి. “మూఢ జర్మను పుజల్లారా! విూతిండి లేమికి, విూ దారిద్యానికి, మి" కడ గుడ్లకు కారకులెవ్వరో తెలుసునా ? విదేశీయులే మిమ్మి దురవస్థకు తెచ్చి విడిచారు. మినారు ఈ సంకెళ్ళలోంచి తెంపుకుపోవాలని అనుకోరా? మిరాకు ఈకోరిక, అభిమానము చచ్చిపోకపోతే విూరు విూ హక్కు_లకోసం యుద్ధం చెయ్యు డానికి సిద్ధపడండి. భ్రాrశ్ గ్రంgSr దౌర్జన్యాన్ని మించిన కార్య సాధకము'లేదు. ఇదే విూకు తారక మంత్య్రం,"అని హిట్టరు ఆవిష్ణుని వలె ఉరుము లౌడు. 3C丁