పుట:రెండో పపంచయుద్ధమా?.pdf/51

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


బిటనతో విరోధం జర్మనీకిపనికిరాదు. నెనుకటి జర్మనీ పాల కులు సముదాధిపత్యంకోసమూ, వలసప దేశాలకోసమూ బ్రిటనుతో స్పచేశారు గను గ్రనే బ్రిటనుతో పో-రాండ వలసి వచ్చింది. ఇకముందు ఈ gó「"ごすéoo చెయ్యకూడదు. సము దాధిపత్యంకోసం జగనులు సా గ్రSeూ డకూడదు. వారు సైన్య ు లC విూ గాద నే ఆ ధారి సడి కొకొత్త పాంతాలు గెలుచు ਉੱ`ਾਂ`, జర్మనీ ప్రజలకు లెబెకా సామ్ (Lebensraum) గ్రా వాలి. అనగా జీవభూమి. విస్తరించడానికి అ వ గ్రాన్గం, -ఈ జీవభూమిని యూరపుఖండంలోనే జర్మనీ చూసుకోవాలి. జర్మనీ చుట్టుపట్ల ఉన్న చిన్నచిన్న జాతుల భూములే వునకు లెబెకా సామ్. చిన్నజాతులన్నిటినీ రషీంచడానికి జర్మను నా పు పోలీసు పనిచెయ్యలేరు. ఎవరు దుర్బలులో వారు పాలి తులు అయితీ రాలి. ఎవరు బలవంతులో వారు పాలకులు. యూ రపులో జర్మను జాతి దుర్ధర్ఘంగా అయినవిూదట ప్రపంచాధి పత్యం తలపెట్టవచ్చును. జర్మనుల వంటి విరజాతి జగత్పాల కులు కావాలని విధివిధానంలో ఉంది, ఈ విధంగా హిట్లరు జర్మనులను ఉద్బోధించాడు. كمل హిట్లరు ঃ ইহুত০Kä 9e৮০ চং గృహనీతి k৮০তে 25-585 పద్రవ కరంగానే పరిణమించింది. జర్మనుజాతిచేత ప్రపంచం పాలించేటట్లు చెయ్యాలంటే జాతినంతనూ ఒక్క- తాటి విూద నడపాలి. ఎక్క_డా అభిప్రాయ భేదం కాని అవిశ్వాసం -గ్ర్చా పొడకట్టకూడదు. ప్రజాప్రభుత్వవిధానంలో అనేకత్వం సహజంగా నే ఉంది గనుక ఈ విధానం జర్మనీకి పనికి రాదు, 32