పుట:రెండో పపంచయుద్ధమా?.pdf/46

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


"তo¢7* పపంచయుధ్ధమా విసర్జనం చేశామం యే ముప్పతప్పదు.” అని చర్చిలు గార おyマ&O立)35 యుక్తమే అనిపిస్తూంది. “ਲੰ - -- చర్చిలు 2ు క్ర వితండ వాగ్రియని అO " " Rمس - శారు. OF-83 దాకా జర్మనీకి ఎట్టిసదుపాయా న్యుడా నికి ఫాన్సు ఒప్పలేదు. అన్యోన్య సైనిక సహాయ సూతె విూo s బిటను ఫాన్సుకు హావిూ ఇస్తే "ని () ) పుస్వనున్న కు ఒప్పకోమని ఫెంచివారు అన్నా, ఫాన్సకోరిన సము N స-్చూ-ం ఇ్వడానికి బిటను అంగీకరించ లేదు. యగా పు #リのふ「) త్ప్రrt సైన్యాలు పంపవలసిన ఆవశ్యకతి గ)గించే విధాన వును బిటను సిద్దపడ లేదు. కాం3 నెంటు (బిటను కాక యాగా రిఫు లోని ఇతర దేశాల) ప్రభుత్వాలన్ని అన్యోన్యంగా తవు పి వా దాలు పరిష్కరించుకోం దుస్సాధ్యం కావని, జర్మనిని కొత వరకు సంతుపరచి, అత్వాశకు పోకుండా అరికట్టవచ్చుననీ, బిటను కనుక ఫ్రాన్సుతో సె నిక సహ-య స) చేసుకుం లేు سیاه ساس سO వెంటు నే ఆయుధనిర్మాణంలో * - Još బయలుదేరుతుందని C) బ్రిటను అభిపాయ.డింది. యూరపులో ఫెంచి పలుకుబడి ని తించి, జర్మసికి సంధివి, గహళ్కీ సవూన పతి పశ్పి కలిగి చె ○ )ٹہ U (Y○ y سسسهO పయత్నంవలన ఎట్టిమ హెూపదనాలు కలుగు తాయ్ూ) (2,3م ౧ F3 ల తరు) ఎత క్రా"ని బ్రిటనుకు బోధపడ లేదు. ఆయుధ విసన నాటకము నాల్గవ ఎంకంలో నే సవూ పం అయిపోయింది. దీనివలన యూరపు జాతుల నడుము అసూయ అనువూనను విపరీతంగా పెరిగిపోయాయి. ఆయు È విసర్జనంచే సేముందు అన్నీ ప్రభుత్వాలుకూడా తమతమ