పుట:రెండో పపంచయుద్ధమా?.pdf/44

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


sawo- y, గెంట్స్ ప°పంచయుద్ర వూ? (p దేశాలనుంచి ప+ నియోగాలున సేనీ గ్రా స్క_ సెనికుని కాని, -Գ دهسسه ఒ్క సడనను కాని తగ్గించజాలవుని ఫెంచివారు చెప్పారు. ○ పాన్స" నూకు నౌకాబలంలో సమాన పతిపత్తి కావా { * eo 98C) ငွ့်) పించి, బిటను ö3 志5 °すe2)e)○ ఆత్మ సాక్ష, జ్ఞాన", సానూ జ్వరుణ" అత్వవసం కాన దానిని * o తగ్గించడానికి పూనుకోనది. అదివరకే బిటను కొంత ఆయుధ വ --- విసగ నn చేసి ఉంది. ఎవగ్రూ ఆయుధవి సగ్ర నం చెయ్యడం లేదు 众” 23 r గనుక జర్మనీకి సైన్యవిషయాల్లో సమాన పతిపత్తి كلأموم گسسته ഠന്ന 2 --سC రి, చ డ వే) న్వాయమని జెసీనా (Geneva) లో పలువురు అభి ప్రాయ డాగా , ), సవ్యూ న ప్రపత్తిసూతిం అంగీకరించారు মেল - గను క్ష ఫాన్సతో గుల తూగే్పుుగా మేము వెంట నే ఆయు

  • cr) ధాలు నిర్మించుకుంటామని జర్మనీ వాదించింది. జెనీవా దీనికి ప్పకోలేదు. ఆయుధవిసర్జనం విఫలమైంది గనుక సదరు సమావేన్దంలో జగసీ ఇంక పాల్గొనదని 6-83 లో హిట్లరు

>rে ٹۂ స్ పత్రినిధుల్సి ఉపసంహరి 觀 (5 . لويس చె స్పేసి జక్క పుల నిధుల్ని 6: సంహరించుకున్నాడు ఆయుధ విసర సంకోసం గోల చేసూ నే జర్మనీ ඊෆ් -گسسس రహస్యంగా తన సైనిక శక్తిని సర్వవిధాలా పెంచుకుOశ్రీ)ూo దని ప్రెషన్లీ)ని నూరు చెబుతూ వచ్చారు. జర్మనీ సరిహద్దుల Ç C ఇతర రాష్ట్రాల్లో జర్శకా ఆయుధ కర్శా WS )( بر رہ CY< ($ اهمية مسير ZNTO OToeX১ తీవంగా పనిచె సూ యుద్ర సాధనాలు అందిస్తన్నా రహ్మానుద్దీన్ (చర్చ) --لاكسس (P همبر యుని తేలు సూంది. ఆయుధ విసర్జన విషయంలో సత్యాత్మి నా నమ్మిన వారు సోవియు నాకొక్క_రే. కాని వారి పరను تلا త్నాలు జయపద౧కా లేదు. బిటిషు కార్మి పకం (లేబర్ ప్సాకూడా ు పంచ ఆకదుస్థితి వలన లిగిన వినవు పరిస్థి 《 } “j” Gi? ᏄᎮ 3O