పుట:రెండో పపంచయుద్ధమా?.pdf/38

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


"రెంr ప°పంచయుధ వూ? ノ (i) వార్చి నిర్మూలించడం ఫ్రిక్షి వీతికరము. ఇంకేముంది? ఓడి ఏయిన జర్మనీ, బహ్రేష్కృతమైన আS; భాయీ గ్గాయివా ! س٦ سة و، అనుకున్నాగు; -g(ు లో రెజ్లీలో (Rapello) Soậ ക്ഷണ రహస్య ఒడంబడికను వీరిద్దూ చేసుకున్నారు. జర్మనీలో 5ج 9ع ఆయుధ కర్మాగారాలు మితి మండలి వారి కవిుప స్ పర్య వేకుణంలో ఉంటాయి గనుక జన్స్ వారు ఆయుధసామగి ( " ' কুT০১ -683 92-9 నిర్మించుకో లేరు. - లోలు ) * వియట్రము రష్యా శ్రీ గ్ర है) సైన్యాలకు యు : శి వు `პyი চত হতে కర్మాగారాలు నడిపే పగల వృత్తివిద్యకుశలురను هکبحس لرل6 يفتسييها సప్లయి చెయ్యడం జ్మనీ వంతు, నేర్పరు నేర్ప లైస ෆr) g” ساس 2} فgag כY) 23ご_)獣)なすo"○ రష్యామైతిని ఆత్మ ప యోజనాలకి ఎట్ట" ప యో (3) Oاگبی سساس ($U ുന്നു \ గిం చా లో బె"గా కని సెక్స్డ్-లు, భ్రాంట్రుకై)ను స భుత్వాలకి f لم .D (...) 7 జర్మసి రష్యా వైపు మొగ్గడం ఇష్టం లేదు. జర్మనీ కూడా ఎక్టడ O 8.) Ç てrー سیستمها "ూ) సం తత్వం అన లంబిందో అని వారు లోలోపల ১ে &D 2ھسس۔ భయపడుతున్నారు. ఆరు ఏడుకోట్ల జక్కనులు కన్యూనిస్టు eXO 7V"> వూరిపోతే గాల్షివిజమ్ ను అరికట్టంఎ ? అఠాస్త్రగ యూరపు అంతా జ్వాలాతోరణంలాగ నైలిగిపోతుంది. వారి పాలిటి పెనుభూతము వచ్చివచ్చి ఇంటిముందర విడిది చేస్తుంది. కావున జర్మనీపజలు బాల్టివ్బిలు గాకుండా చూసుకోవాలి. కాపిటలిస్టు పభుత్వాల ఈ ఆదుగ్దాను కనిపెట్టి జర్మనీ (?) )م الار( Q: భీష్కించడం మొదలుపెట్రిగింది. 6 నూరి కోరికలు నూకు Ꮼ سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه------ ఇస్తారా! లేకపోతే మేము కమ్యూని పుచ్చుమ్రా ! అని బెద గ్రాచడం నే్చుకున్నారు. ధన్యానర్గాలన్ని XリKご高 లూడిపోయోగాయి. జర్మనికూడగట్టుకోడమే క్షేమకర మేమో .98