పుట:రెండో పపంచయుద్ధమా?.pdf/36

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


"శాంప్టోగో పపంచయుద్ధమా ? (P వెర్సాయిల్సు నిగ్లయము జర్మనీ వంటి బలవత్తర జాతికి &y جہ Ç سسه لامي حمہO میر ఆ నవూగిన క్ర గంగాను దుర్భరంగానూ నృక్షశం లో ఆశ్చ్యం లేదు. ఈ సంని ఎట్లాగైనా <= ...ఛాగాల నే నా ది కు (TYT) (D. – Q హగ లేదు. విజయ జాతులు సంపరతులను సరిహద్దులనూ C..) ఫునర్విమర్శనం చెయ్యకపోతే సగా పరశుల్ని చావిడ పాయామపద్దతిని ఎటూ సెనా తుడి-చి సె (గ్రా లని జగనీ (P سميه CYb Q8 حمیہ سسیس.) (l' జాతి నిన్గ్చయించుకుంది. పలాభూళజాతులు సాంచినట్లుగా ‘;’ ഠന്ന నెర్సాయిల్సు విధానాన్ని SS* గాంగ్ర మార్చి వారికి కొంత సదుపాయం చూపెట్టి వారి హృదయ గతి కోధ చ్వేసాలను చల్లార్చడం యూరపు భావిక్షేమానికి అవసరమని పలువురు గాజనీతిజ్ఞలు చెప్పతూ వచ్చారు. కాని స్వార్థపరత్వము, అత్యాశ , విజయగర్వాంధత్వమూ యూరపు పభుత్వాలను క్షేమమాం చూడనియ్యలేదు. వెర్సాయిల్సు పరామర్శ వలన అవసరమయే భూమి పంపకానికి పోలండు ఒప్పకుం టుందా, జెకోస్లోవేకియా అంగీకరిస్తుందా, రుమేనియా సిద్ధ పడుతుందా, ఫాన్సు హర్షిస్తుందా? జర్శకొ క్రాలనీలను అను భవిస్తూన్న బ్రిటిషుబొమినియన్ల సమ్మతిస్తారా ? నూ O డేటుబాగ్ద 3ৈ3১১ ?১১২৩7 6০৫ - তাত ? ఎవ్వరూ లేరు. ౧-_9ం నుంచి ౧ = 33 దా "కా వెర్సాయిల్సుసంధిని రహస్యంగా, మితమండలికను నామి తుడుపు చెయ్యడంలో జర్మనీ నిమగ్నమయి ఉంది. బహిరంగంగా సదరు పరతుల్ని వ్యతిరేకిస్తే పనూదం ఉందని జర్మనీ గుర్తించి ఒక పెద్ద అంతర్నాటకం eうふでな"○8 సిద్ధపడింది. జర్మనీ వారిని మరీమరీ కొఱకొఱలాడించిన సంధి పర త్రులు కొన్ని ఉన్నాయి. 9–9)