పుట:రెండో పపంచయుద్ధమా?.pdf/35

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


జర్మనీ తల చెు తింది. «کسیس వారిపరిశవులు పడుకుంటాయి. వెనకట బిసాg“ (Bismark) سا؟ -U" سمي.** ਾ న్సన ఓడించిని స ుడు ఫాను విూద బహ్మోండమైన 6. \ toయుద్ర పరిహర మొు సోం పుంచాడట. ఈ బY S"న్ని ఫెంచి لكسيس. (*) వారు వస్త్ర వినిమయం(Barter)వలన చెసావు గ్నౌు జర్మనీ CYX - O .-് fهمي - مو ماهیها که هوهسسس. ○ * به هیچ (す ఒప్పకొంది. $Y`ం ప్రో గ్రా బ్రువు యేసరికి ఫాన్స పనోగో వులు నిస1లైo ༤, ༩ང་ལ་ཀཾ་ཁ་ ত-০ তে ০ KO ہاہ مہ -- S کمہ -- , O. గా అభివృద్ధిపొంది దినా రాతములు పనిచేస్తున్నాయి. ఖిన్సు 19 ،مکرر * . .ے ہلم ఎగుమతుల వలన జర్మనీపరిశ్వులు కు C&ుప బౌయి. అప్పడు o С: బిస్మార్క- వేలు $ ఝచు $^ ని ಆ ನುಜು; క్రనూగార్రీ యు గనుక AMMMAAASAAAA AAAA MMA AMeAMMM ੋਂ త్రిరిగి ఓడించామం లేు స్క్లకు మే వేు యుద్ద

  • אשאו - --- -( حمیہ تی. سیستخدام میپیه**** "هم 位 పరిహ* రాలు చెసానుని షరతు విధిస్తాను”. జర్మనీ এ্যতত ১ దాగ్లకుకూడా ఇదే చిక్కు వచ్చింది. ౧-3ం పాంతంలో పపం చ ఆ గ్రి దుసి శ్రీ వచి ఇసడి (ది. జగిసీ | ప్ళ Qము నపు పగి U +) o వచ్చిపడి & ಒ వు i. / స--రాలు న్) ను నిరా గ్రిలవాగు. ౧-g_@ లో లా సేకౌ

Yে) (Lausanne) సవూ వేన్దంలో యుధ ప ప-శీ రా లను ు గ “P రద్దు చేసి వేశారు. నష్టపరిహారాలను గురించి జగనీ మొదట్రాను చీ పేచీ పెడుతూనే ఉంది. సహ--గాల గూపమున కొంత ధనం చెల్లించినా, కోగా, స్తో అప్పల మూల కంగా జర్మనీ ఇంతకు ന്ന 人_; -“。 )و మించిన మొు గ్ర O ఆ క రించుకుంది. జర్మనీ ఆ కవి ధానాన్ని పునరుద్ధరించడానికిగాను, బిటను అమెరికా మున్నగు దేశాలు -98, OOO, OOQ, COO వూర్కులు జర్మసీ కి అప్ఛ ఇచ్చారు. 7 نسبيعي నపు పరిప-శీ రాలు చెల్లిస్తున్నావుని దు స్ప్లా) త్తిపొయ్యడానికి జర్మ } { ہتفس سے Cr D 8.) } " كسسسO నీకి అవకౌ క్షం కల్గించడంతప్ప వీటివలస పయోజనం కలగ లేదు. لا ) (نگسی