పుట:రెండో పపంచయుద్ధమా?.pdf/25

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


నెర్సాయిల్సు సQ ధి 制 కూడదు. సరిహద్ద నిర్ణయాలు చెయ్యడంలో ఆయా సాన (2) ~) d“ } _S .به س- هيمي t \ اسمبر వాసులెన ప°జల యొక్క. యోగ క్రౌనుము లే పాస్ట్లో" స్వm ノ o ノ N -سسساد) . s ཨཁན་ དུང་རྒལ་མཁན་ هم سه ماهه ی : వహి" (వా ). సుస్పష్లు నము గల జా" యు "వములన్ని Q.) "مه אי , چی مخته പ് Ç ζΆ * * *( مجي సంపూర్ణ సానుభూత్రియు సృష్తియు 8 8)%z)--- T Ấ\. అన్వోస్వ *** .سيس ^ .« * برد S { 影 * (1 姆 విఛ్ఛేనులకూ, ま3ごは3いい、○*(y లె "విచ్చె : ৯১ 2. . . .” ,% xא U じ~ سساO 3. ٤ -سسهD l పెట్టడ గాని, పూర్వశిక్స్లు ్న నిలబెట్టడగాని ఈ , , , 8.) {. سس۔ C( () ) ہ ہا( విసదము.” విల్సను ಬಿ నైున నిని నూ లౌలు యుగం . ”.CY + / to, (i ساساO (گسسప-శీ హరీ గ్రాముల చేత చిలులు పడి సో యిన ససం : నా సు ( ) { v y

  • جمعیت عمير ---- * .j A می به کہہ متر יא אייאsease చెవులకు అమృతి ボ)、53の 六" eウ窓○表)○ーy「"○○○。 జ్మనీని స ਾ । ‘’

అలసిపో (చూ రు. ఇ౧క ఓటమి తిప్పవని తెలుసుకున్సా N), '$ می رسی స్వు పూ గా_క్పు_లకవు_దే_యుచ్లమిలావు_స్తమ్లు ( بوسني اسسسسسسC ,.r می حه می క్పకోవాలని ల్వూ కొT N(Ludendorff) ÄRyogo esero Ω. يجيجasعجاجيي پيچxعب 一・ చిస్తున్నాడు • ఆ) త్ర్చ | విల్సను సూ", "లౌలు ఆసద బ్రో ( ‘---- Y * * ( | لحم تلسیس۔ "-- شمسی به بیمجیمیایی به هم جمعیعیمی యి. ఓడిపోతూ న్న గ్ర సివిూగ దుగర్చి సఫినుర ను సిధి : سسo O لا t t * ہم را هم ساعر که به & _ عصيم م కుడా విల్సన యాతాలను డాలుగా (పన " గి -టు , " C

Sيسم * ~ * .幽 Q & به وسیل ہے بع*-** * ・ * میم వుని (-8 ప్రేు వౌ ు ఉూగా నా క్షు. ' నిల ను కనై

LÒ L一二ー一fメーーーー \ S., ه هیج به راه امامیه * تتتأققت تتشتتسلى. . .. 4 ."ു 8مخديوبجي. స్త్ర ○さ to E స్ప్రే ట్రేలియు పరనాప్రోు• ”o) COO ; ఏల్సను సూత్రములు వెన్సాయిల్సు ;30% es אליפוי? ఎంతవరకు జతపరుపబడ్డాయి ? ఇళ్కడే చిక్కు వచ్చి . حسمتسمم عمر به هر విల్సను అనుకొన్నది ఒకటి. J రిస్ (Paris) శాస్త్రి_స్త్ర R.e. S. エー هرم ؟ الس۔ } వేన్ద 6లో జరిగిన దొగాక్ష ట్ర, 'గా సమ్స్లో ద గరు నచ్చేస o ○r) ○ విల్సనుకు ధర్మసం కటాలు ఎకు;- వరనూయి, యగారపు "," " ...; ○○