పుట:రెండో పపంచయుద్ధమా?.pdf/23

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


వెర్సాయిల్సు సంధి - సమయంలో క్షాంసీ ఈ నియు వుం ఆచరణలో ఉం డౌలి. 3 • వీలైనంతవరకూ దేశాల నడువు న్యాపార న్సిం ధాలు శ్రీ"లగించి వే సెయ్యాలి. ఈ సంకి అంగీకరించే దే లా లన్నిటికీ వ్యాపార విషయంలో సమానావకాశాలు ఉండాలి. ご・ రాష్ట్రములయొక్క- ఇంటి కాపుదల కోస తప్పని సరిగా తోచిన ఆయుధాలు మినహయించి మిగిలిన ఆలయి ధాగాలను తగ్గించి వేయడానికి పిస-రీక్ష)ూలు ఇచ్చి పుచ్చుకోin. > . కాలనీల పరిష్కారము నిష్పాక్ కముగాను, &) মT° ৪) హృదయంతోను, స్వత్మతంగాను జర గాలి). ఆ యూ ను ) స దేవ్గాలను విభాగించడంలో అచ్చటి పజా సమూహ:్సు క్క చెూగక్షేమములకు సమాన బాధా స్వ ఇన్వా). 느L • రష్యా ప్రాంతములోనుంచి అన్య సైనిక వర్గమును ఉపసంహరించుకొని, రష్యాపజలు greృ" నేటట్లు চত হ8 రాజకీయ విధానాన్ని ఏర్పరచుకోడానికి వారికి సంపూర్ణ హక్కు_ అంగీకరించడం. 2 • బెల్జియంలోను చి సైన్యాలని Gఫ స్చ హగిరి చు $") బెల్జియం దేశాన్ని పునరుద్ధారణ చెయ్యడం అనగ్జాతీయ విశ్వాసు స్థాపించడానికి న్యోవసరము. బెల్జియn పభుత్వము సకు సర్వాకార భూర్వహత్వంలో లోటు ఉండక "డదు. Ψy • అల్సా —లా రేకా (Alsace-lorraine). ত" છે ) ఫాన్సకు వాపసు గెయ్యాలి. - ఇటలీ సరిహద్ద్ను జాతీయ సూతములకు అను గుం గా సర్రి దిద్దాలి. \ Ω Ο • ఆస్ట్రియా - పూ () గేరీ సామ్రాజ్యంలోని sầ) F.