పుట:రెండో పపంచయుద్ధమా?.pdf/18

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


“च्ठ6.#” పపంచయుద్ధమా 2 (i) జర్మనీ నెగ్గిందంటే పపంచకంలో వ్యక్తి స్వాతంత్యమూ, వ్యక్తి జీవితమూ ఇంకా తలెత్తుకుని ఉండగలవా? మా పాణ పమేయాలు కాసాడుకోనానికే, వూ స్వతంత్ర్యస్థితి నిలుపు కోడానికి మేము చావుకి వెరవక పోట్లాడుతున్నాము” అన్నాడు. మరొక మూలనుంచి ఒక ఇటాలియకా సైనికుడు ఊపిరి బిగపట్టుకుని వస్తున్నాడు. జర్మనీ సైనికుల ఆసరాగా చూసుకొని ఆతడు ధైర్యంతో తుపాకి బౌరు చేశాడు, బ్రిటిషు సైనికుని నOS - "కాసు చెయ్యి కదల లేదు. ఆK ! ఎనరు నువ్వు; § వృత్తాంతం ఏమిటి?” ఇటలీ సైనికుడన్నాడు " మేము రోమనుల సంతతివార ము, ఒకప్పడు వూ పూర్వీకులు నాగరక పపంచ కాన్నంతనీ గడగడలాడించారు. గ్రాని మేము ఇప్పడు జానెడు బెర్హెడు చేలgrfపడి మగ్గిపోతున్నాము! -ఈ బిటిషు వారూ, ఫెంచివా గూ పపంచకంలో ఉన్న సారవంతమైన దేశాలన్నీ ఆకట్టు కున్నారు. వూకు స్థలం దొర గ్రదు. వూరి గ్రS ఆఫ్రికా ఎడారులు మాత్రమే మిగిల్చారు. వూ ఇంటిచుట్టుపట్ల ఉన్న మధ్యధరా సముద్రంలో కూడా బిటిషువారిదీ, ఫెంచి వారిదీ ఆధిపత్యం ఉండాలా? ఇక్కడైనా వూ నిరంకుశాధిపత్యం ఉండనీయ్య కూడదా? ఇప్పడు ఫాసిస్టులు (ముస్సోలినీ పకం వారు) మును పటి కళాభా యీలైన ఇటాలియనులు కారు. సిస్టులు చిచ్చర పిడుగులు. జర్మనీతో కలిసి మేము యూరపుని పునర్ని ర్మాణం చేస్తాము. ఆంగ్లో - పెంచికు తంత్రాలు, పపంచనా యకత్వమూ ఇంక చెల్లనియ్యము • వూకు రోమను సామ్రా ご