పుట:రెండో పపంచయుద్ధమా?.pdf/17

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


యుద్ధజూదములో సండెము లేమిటి ? చితక ఓడించామన్నదానిలో సందేహం లేదు. వారిని అణచి పెట్టడానికి గాంవ్ర -ళారణం లే పో లేదు. లోకంలో గెల్చిన వారు ఓడిన వారిని ఎట్లా చేస్తున్నారో మేమూ అంతే చేస్డాము. అదీగాక వూ మితులు చివారికి జర్మనీ వారం మీ భయము అపనమ్మకనూ పో నేదు. ఒక్కి_ |ంచి ನಕೀ で5の読急 జర్మను పాణాలు జర్మనీలో ఉన్నాయి వారం లౌ యుగమే న త్తిగా కలవారు. అందుచే, ാറാ (t? امیر ముందు అసాయం రాకుడా ఫెంచివా ఆత్మగుణకె سسO ڈالا కొన్ని కట్టుదిట్టాలు చేసు*క్షog$* తిప్పేముంది, ఇందులో జర్మనీని Röます。 పయత్నం ఏముంది ? ఇదంతా అబధ్ధపు పచారం. అసలు జర్మనీ నాగి ఎత్తు వేరు. వారికి వూ సామా జ్యాలు చూస్తే కన్నెల్దగా ఉంది. కడుపునిండా మే సి స లేళ్ళను చూస్తే ఆ లితో నకనక లా డే తోడేళ్ళకు ఎటూ (Y) ఉంటుందో వీరికటూ ఉంది. జర్మనీ వారి ముఖ్యావసరాలకు ഠനൂ يشية మేము ఎప్పడూ అడ్డురా లేదు. నా ను చుట్ర)ుపు చిన్న Չ 62.) ဏာ့ میر జాతుల్ని જે૦છે వేధిస్తూన్నా మేము తటస్థంగ్లా 6ఫే రుగ్గు నే Sيسه ఉన్నాము. కాని వారు వూ సామాజ్యాల క ఎసను పెట్టి ੋSSoo పత్యే పమేయాలవివాద పడ2°తూు లేు మేము కళ్ళప్పగించి చూస్తూ ఊరు కుcశ్రీూ వూ ! ఇప్పడు జర్మనీ వాగు నెగ్గడమే తటస్థిస్తే 3ত-ত సామాజ్యాల వూట ఎటున్నా వూరి స్వాతంత్యమూ, వూ అస్తిత్వము, నూగా నాగరికత, ప్రజా పరిపాలనా సంస్థలు ఇవన్ని గ్రూపు మూసిపోయి మేము పూర్వ కాలంలో వలెనే ఏ దూమ్రులకో బలి అయిపోవూ ! మేము కూలిపోవడంఅం లేు పపంచం కూలిపోయిందస్నవూ లేకదా?