పుట:రెండో పపంచయుద్ధమా?.pdf/123

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


-ठ०:5** పపంచయుధ్ధమా జర్మనీ-రుమేనియా వ్యాపారస్లనూఖ్య వర్పడింది. గుమేనియా యొక్క_ ఆర్థిక జీవితము జర్మనీ అన్సుTలా ల ద్రు సరిపడేటట్టు ఏర్పాటు చెయ్యడమే සීතු ముఖ్యోద్దేశము. oš), పజలు కూలిపోయిన గ్రోవు రాజ్యసౌధమును దుఃఖభారం చేత కుంగిపోయిన హృదయాల్తో పునః నిర్మించు కుందావుని పయత్నిస్తున్నారు. ఇంతలో హిట్లరు తిరిగి వారి విూద లంఘించి జెకోస్లోవేకియాను యగారపు పటమునుంచి తుడిచి పారేశాడు. ఆ తక్షు శ తు శేషమును మిగల్చదలచుకో లేదు. జెకోస్లోవేకియా మళ్ళీ తలయెత్తడం ఆతనికి ఎత మూతమూ ఇష్టము లేదు. す。家、o-2)さ డెక్కు- రాజ్యం నిర్మూ లించడానికి ఆతడు ఒక్ష కొత్త ఎత్తపన్నాడు. కోవేకియా ס-ר రాజ్యంలో భాగస్థలైన స్లోవేకి నూ పజలు నాజ ప్రోత్సా హu చేత జెక్కు-లవిూద ఎదురు తిరిగారు. వారు స్వతంత రాష్ట్రంగా 6āంటూవుని పేగు ప్రభుత్వాన్ని నిరసిం నాగారు, హిట్లరు జెక్కల అధ్యకుని పిలిపించి ఆతనిని భయభ్రాంతుని గావించి బొపి-మియూ, మొు రేవియూ ప్రాంతములను జర్మనీ సంరకు,ణకిందకు తీసుకుని జర్మనీలో కలుపుకున్నాడు. స్లోవేకి యూ కు నామకార్థపు స్వాతంత్ర్యం అంగీకరించాడు. జర్మనీకి భక్తులైన హంగేరీవారికి జెకోస్లావేకియా ప్రజాస్వామికంలో భౌగంగా ఉండిన రుధీనిలమా- పాంతం బహుమతీ గా ఇచ్చాడు. దీనివలన పోలండు హంగేరీలు చిరకాలంనుంచీ కోరుకొం టూన్న ఏక సరిహద్దు ఏర్పడి నారు చాలా మురిసిపోయారు. OX. వూర్చి ౧-ళం ఖో జెకోస్లోవేకియా పజాస్వామికం అస్తమించింది. బొహిమియా, మొరేవియాలు కలుపుకోడం ○○○