పుట:రెండో పపంచయుద్ధమా?.pdf/105

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


3. సాంత్వన నీతి. చేంబర్లేన్ పధాని అనలంబించిన సాంత్వన §3) ఫలితములు ○ Fー3にす సంనత్సరం ఆర౧భలనుంచీ కనుడు జొచ్చాయి. ముస్సోలినీ గారి సౌమనస్యం సంపాదించా ల్చ చేంబళ్లేన్ చూస్తునా డు ఇంతటా వెతకబాయి న శ్రీx " బ్రి)యు క్రా నియంతస్వయంగా బిటను (*) కాళ్ళకు తగిలిన శ్రీ ఇ మైతిని కాంక్షించడం మొదలుపెటగాడు. ఈ గాలి ఇూ cro مسسلاC €.) ఎందుకు :?8oନ୍ତ୍ର ? ముస్సోలినీకి පුංෆර්‍ග3 కష్టములు 5" Oతsృ లు గా పెరిగిపోతున్నాయి. ఇటలీపజలు అబిస్సీనియా యుగం (4) కోసమూ, స్పెయి కౌ అంతఃకలహంకోసమూ ఎంతో " అలీసి పోతున్నారు. పన్నుల భారం మితిమివారిపోయింది. ఆర్థికస్థితి దుర్భరంగా ఉంది. ఇటలీకి "కావలసిన ముడిపదార్థాలు కొను డానికి ధనం లేదు. అబిస్సీనియాలో SSrt స్వర్గం కనబడుతుం దనుకున్న ఇటలీ ప్రజలకు ఎంతో నిరాశ కలిగింది. గ్ర దేశాన్ని వృద్ధి చేసి లాభాలు సంపాదించాలం శేు ఎంబ్రో పెట్టు బడి పెట్టాలి. చర్చిలు గారు చెప్పినట్టు అబిస్సీనియా దేశము వేటకాని వీపుమి-ద పడిఉన్న శవములా ఉంది. ముస్సోలినీకి ఇప్పడు బ్రిటిషు సహాయం కావలసి వచ్చింది. లండను నగ రంలో కాని అప్ప పుటట్లు లేదు. అందుచేత ముసిముసి Ôx. റ്ഠ €.) నవ్వులతో ముస్సోలినీ చేంబర్లేన్ వంక తిరిగాడు. ఇక నే ාකරයි ? బిటిషు పధాని ఉబ్బిపోయాడు. తాను ఎదురు చూస్తూ ఉస్న సుముహూర్తం సమినాపించింది. అబిస్సీనియా మన్నించి, ఇటలీ సామాజ్యభాగంగా అంగీకరించి, ముస్సోలినీకి కొంత పెట్టుబడి పెట్టి తే ఆతడు 62.) 8.) త్పవిపడి శాంతి స్థాపనలో తనకు తోడ్పడతాడని చేంబర్రేన్ ഠനം £( مته F-9