పుట:రెండో పపంచయుద్ధమా?.pdf/101

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


でoぶ° పపంచయుద్ధమా 2 కము. జర్మనీయొక్క- సామాజ్యకాంకు యే దీనికంతకూ మూలం? అని జర్మనీ పతిపతులంటారు. అయితే ఇతర సామ్రాజ్యములకు ఏ సీతి ఉచితివుయిందో ఆ నీతి జర్మనీకి మాతం కాకపోతుందా? క్రాదం ఫ్రీ మూనుతుందా ? " అని జర్మను వారు బదులు చెస్తారు. డాక్టరు =ờto éxo (Schacht) 2Joe»), So రాజ్యాల్లో అవలంబించిన ఆర్థిక నీతికి ෆූ-ඩී మూల సూతము. జర్మనీ యుద్ధ క్తినిగురించి మౌరుగు రాజ్యాలవారు భయభాతులై జర్మక్ కోరికలు వున్నించడమే క్షేమం అనుకుంటున్నారు. ఔల్క_ను రాష్ట్రములన్నీ జ్మక్ అ చట్రంలో ఇవుడ డానికి యుత్నిస్తున్నాయి • యుగోస్లావియా బల్గేరియాలు జర్మసీ కోరినట్లు జర్మనీకి అవసరమైన ముడిపదార్థాలు, ముఖ్యం 7గా నూగా సా విత్తులు పండించడానికి అంగీకరించేశాయి. రుమే నియూ కూడా జర్మనీ పనాదంకోసం ఎదురుచూస్తూంది. హంగేరీ స్వతహాగా నాజీ అభిమా సంకల చేన్ద మేు జూ, జై* స్లోవేకియా ఒక్కటిమాతమే పెడసరంగా ఉంది. జెకోస్లో క్రియానాం లో జర్మను వ్యాపారం కన్న బ్రిటిషు వ్యాపారమే ఎక్టు వగా ఉండేది. ఇది నాజీలను కొరకొర లాడించి జెక్కు_లకు భావికాలంలో ముప్ప తెచ్చిపెట్టగల విసుయంగా కనబడు తూంది. జర్మనీకి లోగాంగని దేశాలను బలపయోగం చేత నిర్ణీం చడమే నాజీలు తలపెట్టిన విధానము. టర్కీ_కూడ జర్మనీకి సులభంగా లొంగేటట్లు లేదు. బ్రిటిషు వారు టర్కీలో ధనం పెట్టుబడి పెట్టడం జర్మనీకి ఇష్టం లేదు. టర్కీ- ప్రజాస్వామి కము జర్మను ఆర్థిక సరిహద్దుల్లోనిదని జర్మని తలుస్తుంది పర్యవ U TOT