పుట:రెండో పపంచయుద్ధమా?.pdf/100

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


പ് സ- 9 -S མའས་ خيم సమిష్ట క్షేమ వేు శరణ్యము. వ్యతిరేకించినవారము కామా? కావున జర్మనీ తన వలస దేశాల విషయంలో ని రాన్గ చేసుకోవడమే ఉత్తమ పద్దతి"అని వీరు వాదిస్తారు. i అయ్తే జరు సీ )యు శ్రీ) పపంచంలో విస్తరించ డ్చాకి సామాజ్యవాదులు ఇషపడకపోతే యూరపులో 9.) মত তত g১০১ ఇస్తారా లేదా? జర్మనీ ఆర్ధిక పయోజనాలను ’i‘ میسیست حتمه= ع D -سQ పసరింపచెయ్యడానికి ఇంటి చుట్టుపు నే పయత్నించాలి. Ꮎ.Ꭰ Cr) 巴937やで చుట్టూ ఉన్న చిన్నచిన్న రాజ్యాలను మెడ వంచి వాటిని జర్మకా ప యోజనాలకు స్థానాలుగా చేసుకోవాలి. అనగా (to "కాలసీలు ఏవిధంగా జనీకి ఉపయోగపడతా యో -త్ర రాజ్యాలుకూడా ఆవిధంగా నే ఉపయోుగించాలి. జర్మనీ :8יז శామిక వస్తువులను కొనుక్కొ_ని జర్మనీకి కావలసిన ముడి పదార్ధాలు ఎగువు తి చెయ్యాలి. కాన్సన هكن పాంతములన్నీ (i. (వ్యవసాయ దేశములుగా ఉండి జర్మని పారిశామికస్థితికి హOగు దారులు గా ఉండాలి. -ఈ చిన్న రాజ్యాలు జన్మనీ చెప్పినట్లు నడుచుకుంటాయా ! జర్మనీకి ఉపగ హల్లాగ Cro Corp చుట్టూ త్రిగుతూంటా. లనూ ? దీనికి ఆ రాజ్యాలు ఒప్ప g*సో నే నాచి స్వాతంత్య్ర్యం నిస్మలించి নত P&30 బలప యో గO చేత జయించె గాలి. ఇది నాజీ వాదము. లా - § 88.5 Сro జర్మనీ ప్రజల జీవసితికి ఈ విధానము అత్యవసరమని వారు میمیر అంటారు. వూ సుజా సమూహం తిండి లేకుండా ఉంది. వారికి విసరించ డానికి సలం లేదు. క్రాలనీలు మూకు ఇవ్వకపోతే )C( g Gمسسه యూరపు తూర్పు భాగంలో విస్తరించడానికి వూ కు అవ "కాన్దం ఇవ్వండి అని నాజీలు చెప్ప తారు. ఇదంతా బూట) C下2