పుట:మత్స్యపురాణము.pdf/99

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

96

చతుర్థాశ్వాసము


బులు పరివేష్టింప సింహాసనాసీనుండై కాంతాసహస్రంబునకు వరుండై ని
ష్కంటకంబుగ రాజ్యంబు సేయుచుండె. నయ్యవసరంబున.

12


సీ.

విరహిణీజనమనోవీథుల మత్యధ్వ
        జాంబకానలకీల లంకురింపఁ
బ్రణయరోషంబులఁ బాటిల్లుతరుణుల
        హృదయముల్ కలయంగ నెదురుకొనఁగ
నభిసారికాగణయత్నముల్ సాహస
        స్ఫూర్తితోఁ బెనఁగొన సొంపుమిగుల
నవవయఃపరిపూర్ణనారీజనంబుల
        కోర్కు లంతంతకుఁ గొనలుసాగ
వినుతకలకంఠకంఠనిస్వనము లెదుగ
సతతమధుకరమధురఝంకృతులు చెలఁగ
నంగజాధీశదర్పాలయం బనంగ
నభినుతం బయ్యె నవవసంతాగమంబు.

13


సీ.

సన్నుతకామినీసత్కుచకుంభద్వ
        యాలింగనంబుల కాసపడక
ముఖరితనూపురముఖకోమలాంగనా
        పాదఘాతంబులఁ బరిహరించి
యతులితగంధసంయుతవామలోచనా
        గండూషమధ్యసేకముల మాని
వర్ణితరూపలావణ్యయోషాకృత
        క్రమశుద్ధరాగసంగతిఁ దొలంగి
తరుణమకరందపానమత్తద్విరేఫ
ఝీంకృతాటోపములతోడఁ జెలువ మగుచు
ననచి మొగి విచ్చి చిగుఱాకునయముఁ జూపి
పూచె వనముల విలసిల్లుభూరుహములు.

14


వ.

ఆ సమయంబున.

15