పుట:మత్స్యపురాణము.pdf/97

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

94

చతుర్థాశ్వాసము


శా.

పాదాపీడితపుచ్ఛశీర్ష మగు సర్పంబుక్కు పోఁజిక్కి యే
భేదం బందక లీనమైనక్రియ రూపింపంగఁ జిత్తంబు నే
త్రాదిప్రస్ఫుటవక్రమార్గ మగునావ్యాపారము ల్మానఁ దాఁ
బాదై నిల్చును ద్వాదశాక్షరజపాప్తజ్ఞానసంబద్ధమై.

5


క.

జ్ఞానానలంబునం ద
జ్ఞానజభావంబు లనెడి సమిధలు భస్మా
ధీనములు చేయ వ్రేల్చిన
మానవుఁడు సుఖించు విష్ణుమందిరగతుఁడై.

6


వ.

మఱియుఁ గులాలకకు విందులు నిత్యాబ్యాసకృతంబు లగుఘటపటాదివ్యా
పారంబులయందు సంతతావిచ్ఛిన్నమనస్కులై సాన్నిపాతికవికారసమ
యంబునను నవి యస్మరియించునట్లు భక్తుండు సంతతంబు మనంబు భగ
వంతునంద నిల్పి యభ్యాసవశంబున నంత కాలంబునఁ దన్నామంబు స్మరిం
చిన వైకుంఠంబునకుఁ జనునని పరమేష్ఠి మఱియు నిట్లనియె.

7


సీ.

ఉద్బోధితంబును నుద్బోధనంబును
        నన రెండువిధములై యలరుజ్ఞాన
మందు సద్గురుని వాక్యవిశేషసరణిచే
        బోధితప్రాప్త ముద్బోధితంబు
శాస్త్రార్థదర్శనోచ్ఛ్రయవివేకజము ను
        ద్బోధనజ్ఞానంబు భూసురేంద్ర
వనజకుట్మలము శైవాలలతాపూర్ణ
        జలభేదకంబగు శక్తితోడ
వెడలి వికసించుకైవడిఁ బదటవడక
శాస్త్రదర్శనగురువాక్యజనితమైన
విమలసుజ్ఞాన మజ్ఞానవితతి నణఁచి
తానె వికసిల్లుఁ బరమాత్మదర్శనమున.

8


వ.

తొల్లి పుండరీకుండన వెలయు మహీవల్లభుండు కపిలునివలన నిశ్చలజ్ఞానం
బు నొంది భగవద్భక్తిపరాయణుండై ముహూర్తమాత్రంబునఁ బరమపదం
బు నొందెఁ. దద్వృత్తాంతం బెఱింగించెద.

9