పుట:మత్స్యపురాణము.pdf/96

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

శ్రీ

మత్స్యపురాణము

చతుర్థాశ్వాసము

శ్రీనారీకుచయుగనిహి
తానేకమణీవిభూషణాలోకనహ
ర్షానీతహృదయబుధస
న్మానితఘనవిభవరంగమందిరనిలయా.

1


వ.

అవధరింపు మిట్లు చతురాననుండు నారదునకుం జెప్పి మఱియు నిట్లనియె.

2


చ.

మదనగురుండు యోగిజనమానసపంకజషట్పదంబు దు
ర్మదసురవైరిభంజనుఁడు మానితుఁ డాద్యుఁడు శ్రీధరుండు భ
క్తదురితనాశకుం డగుచుఁ గంజభవాండములోనఁ బూర్ణుఁడై
కదలక నిల్చియుండుటయుఁ గానరు జీవులు ప్రాప్తదేహులై.

3


వ.

మఱియు దేహి దేహగతుఁడై తమస్సత్వరజోమార్గంబులగు మనోవ్యాపారం
బులందుఁ బ్రవర్తించు. నందు రోషంబు ననృతంబు మొదలైనవి తమస్సంభ
వంబులు, సత్యంబు దానం బస్తేయ మహింసయు దయయు మేధయు వైరా
గ్యంబునుఁ దుష్టయుఁ బుష్టియు క్షమయు మతియు మొదలైనవి సత్వగుణో
ద్భనంబులు, హర్షంబును వేగంబును నహంకారంబును మొదలైనవి రజ
స్సంజాతంబులు నగు. నంత నేతద్గుణంబులు మనోవికారమిళితంబులైన గ్లాని
యు భయంబును శమంబున ధృతియుఁ జింతయు వ్రీడయు మోహంబు హృ
దయసముత్పన్నంబులగు నాభావంబులచేత నుద్వేజితంబులై యవిజ్ఞానదీ
పంబునకు నాచ్ఛాదకంబులు నజ్ఞానంబునకు నుద్భోదకంబులునై యింద్రి
యవ్యాపారంబులం గలసి పరిభ్రమించునట్లగుటం జేసి మనం బజ్ఞానమాత్రం
బున నశిక్షితంబై స్వేచ్ఛావిహారంబున సంచరించు. నంత.

4