పుట:మత్స్యపురాణము.pdf/83

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

80

తృతీయాశ్వాసము


హర్షలజ్జాసాధ్వసాతిచంచలములై
       విలసిల్లుతళుకుఁజూపుల నటించుఁ
బారువంబు తనచే పడిననైనను బోక
       సన్నల నెలయింత సందుకొలుపు
నిట్లు తత్కాంత మదనప్రహితములైన
భావములఁ దన్మహీసురభావనిబిడ
ధైర్యమంతయు వదలించి దర్పకునకు
వశము నొందింష నతఁడుఁ దద్వనిత గదిసి.

84


మ.

స్మరుబాణంబుల కోర్వఁజాలక మహాసంతాపచేతస్కుఁడై
ధరణీదేవకుమారుఁ డప్పు డచటన్ దత్కాంతభావంబు శాం
తరసోద్రిక్తమృదూక్తిచే నొడఁబడన్ దార్కొల్పి యాభామతో
వరసంభోగసుఖంబు నొందెఁ బ్రసవవ్యాకీర్ణతల్పంబునన్.

85


వ.

ఇట్లు సుభద్రుం డాచండాలకాంతాగమనజనితపాతకసమాక్రాంతుఁ డ
య్యును దద్గతమోహంబు విసర్జింప శక్తుండుగాక పతితత్వంబు నొంది కుల
దూషితుండై యంత్యజగృహప్రాంగణంబున నొక్కకుటీరంబుఁ గావించి
చౌర్యద్యూతపానాదివ్యసనంబులం దవిలి నిజాచారంబు విడిచి యాభామి
నింగూడి సంసారసుఖం బనుభవించుచు.

86


క.

ఆపతితుఁడైన విప్రుఁడు
పాపములకుఁ దల్లడిలక పామరుఁడై యు
ద్దీపితమదనాతురుఁడై
యాపడఁతికి లోలుఁ డయ్యె ననవరతంబున్.

87


గీ.

అట్లు చండాలభామతో ననఁగి పెనఁగి
హర్ష మొనఁగంగ ధేనుమాంపాశి యగుచు
నాసుభద్రుండు మది నింతయైనఁ దాప
మంది కుందక దిరుగాడు మందగతిని.

88


వ.

ఇట్లు లజ్జాసాధ్వసవిహీనుండై వర్తించు నతనిగృహప్రాంగణంబున నొక్క
తులసీమహీరుహమూలంబున నతనికి గాలం బరుగుదెంచిన.

89