పుట:మత్స్యపురాణము.pdf/81

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

78

తృతీయాశ్వాసము


కామ్యకారుణ్యపైతృకాచరణంబులఁ బితృదేవతాతృప్తిఁ గావించుచు నతిథి
పూజాసమేతుండై పశుధనధాన్యాదిసంపత్పరివృతుండయ్యును దత్సుఖా
సక్తుండై మోహంబు నొందక విష్ణుభక్తిసహితహృదయుండై సంసారసంగ
తుండయ్యును దద్గుణలిప్తుండుగాక ధర్మమార్గంబునఁ బ్రవర్తించుచున్న
యెడ నొక్కనాఁడు.

78


సీ.

నిరుపమపతిభక్తినిర్మలహృదయయై
       తెలివొందునయ్యువతీలలామ
ఋతుమతియై దినత్రితయంబు మౌనపూ
       ర్వంబుగ నిశ్చలవ్రతము నడపి
యంత నాలవదినం బరుదెంచుచో ఋతు
       స్నానార్థమై జలాశయము జేఁరి
తత్తీరమందు నంత్యజుఁడొక్కఁ డతిదీర్ఘ
       విపులాత్మకేశముల్ విప్పుకొనఁగఁ
జూచి యచ్చెరువంది యాసుందరాంగి
పరుని వర్ణించి పలికిన బాప మనుచుఁ
దద్గతంబగుదృష్టిసంధాన ముడిగి
తీర్థతోయాంతరంబునఁ దీర్థ మాడి.

79


సీ.

గృహమున కేతెంచి గృహకృత్యములఁ దీర్చి
       యాసత్యవతి మహాహర్ష మొదవ
భూసురగోదేవపూజలు గావించి
       పతిభుక్తశేషంబు భక్తితోడ
భుజియించి యారాత్రి నిజనాయకునిగూడి
       సంభోగములు వేడ్కఁ జలు పునపుడు
విభునికేశంబులు వీడియంసంబునఁ
       దూలికాకృతులతోఁ దూలియాడ
నవి నిరీక్షించి పూర్వదృష్టాంత్యజాత
కేశపాశంబు తలఁపులోఁ గీలుకొలుపు