పుట:మత్స్యపురాణము.pdf/80

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

మత్స్యపురాణము

77


బలురోగచయము సంభ్రమమున నెదిరించె
       గఫము కంఠంబునఁ గలుగఁజొచ్చె
నధికశుష్కతయును మదీయాంగములకు
సూటిఁ బఱతెంచె నింక నేవీటికైనఁ
బెండ్లియాడెదననిపోవఁ బ్రియముఁ దప్పి
బాలు రెల్లను నవ్వరే భ్రాంతుఁ డనుచు.

74


గీ.

తండ్రిమాట వినక తలఁగిపోవఁగరాదు;
ఋణముఁ దీర్పకున్న నణఁగ దఘము;
వార్ధకంబు వచ్చె వైవుగా; దిఁక గృహ
స్థాశ్రమంబునకును యత్న మెట్లు?

75


వ.

అని పలికిన దేవలునకు జనకుం డిట్లనియె.

76


సీ.

చేదిదేశంబున నాదిమం బగునట్టి
       పురము గోమతియనఁ బొలుపు మిగిలి
కలదు దత్పురమునఁ గౌండిన్యుఁడనుపేర
       విలసిల్లు నొక్కభూవిబుధవరుఁడు
అతనికూఁతురు సత్యవతియు నాఁ దెలివొందు
       కన్యకారత్నంబు ధన్యచరిత
యాపుణ్యవతి నీకు నలరెడు భార్యయై
       తద్గర్భమందు సంతతి జనించు
నట్టి సంతానమునను మా కభిమతార్థ
సిద్ధి యగుఁగాన మదిలోనఁ జింత వదలి
సంశయింపక వేడ్కతోఁ జనఁగవలయుఁ
బూజితంబగు తత్పురంబునకుఁ దనయ!

77


వ.

అనిన దేవలుం డట్ల కాక యని తద్వచనంబుల కొడంబడి పితృదేవతలకు
నమస్కృతు లొనర్చి గోమతీనగరంబునకుం జని కౌండిన్యుని సదనంబున
వేదోక్తమార్గంబునఁ దత్ప్రియతనయయగు సత్యవతి కన్యకం బెండ్లియాడి
గృహస్థాశ్రమసమేతుండై యజ్ఞాదికృత్యంబు లాచరించుచు నిత్యనైమిత్తిక