పుట:మత్స్యపురాణము.pdf/79

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

76

తృతీయాశ్వాసము


కుల ముద్ధరించి మము ని
శ్చలపదమున నిలుపవలయు సత్వచరిత్రా!

69


క.

సతిఁ బెండ్లియాడి యజ్ఞ
వ్రతదానము లాచరించి వసుమతిలోనన్
బితృదేవతల ఋణంబులు
చతురతఁ దీర్పంగవలయు సన్నుతసేయన్.

70


సీ.

పుణ్యతీర్థస్నానపూతాత్ముఁడైనను
       లలితసద్గుణసంఘనిలయుఁడైన
బాత్రదానక్రియాప్రఖ్యాతుఁడైనను
       బరిపూర్ణశాంతిసంభరితుఁడైన
నాగతాతిథిపూజ నలరెడువాఁడైన
       నతిశయంబుగ నీతిచతురుఁడైనఁ
గామలోభమదాదిగర్వహీనుండైనఁ
       గమనీయహరిభక్తికలితుఁడైన
సంతతంబును సత్యవిశ్రాంతుఁడైన
నధికసుజ్ఞానసంయుతుండైన నరుఁడు
ఋషిసురేశ్వరపితృదేవఋణము లెల్ల
దీర్చకుండినఁ బోవఁడు త్రిదివమునకు.

71


గీ.

ఇది యెఱింగి మాకు హిత మాచరింపఁగ
మదిని నీకు బుద్ధి యొదవెనేని
తనరఁ బెండ్లియాడి ధర్మంబుఁ గైకొని
సప్తతంతుసరణి సలుపవలయు.

72


వ.

అని పలికిన జనకునకు దేవలుం డిట్లనియె.

73


సీ.

పాదు లూడెను దంతపఙ్తులు కేశముల్
       పలితంబు లయ్యెఁ బదిలము దప్పి
వళులచే స్రుక్కెను వదనంబు వెలుకనై
       యతికుంచితము లయ్యె నవయవములు
కన్నులఁ దిమిరంబు పన్నియుండఁగఁ బూనెఁ
       జాలెను భోగవాంఛాప్రశంస