పుట:మత్స్యపురాణము.pdf/53

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

50

ద్వితీయాశ్వాసము


నన్నవర్జన సబల మై యున్న నైనఁ
బ్రకృతి నిలువదు విశ్వంభరాజనులకు
ధరఁ దదన్నంబు హుతము దత్తంబు నగుచుఁ
దృప్తిగారణ మగుచుండు దివిజులకును.

74


క.

బ్రహ్మార్పణముగ నన్నము
బ్రాహ్మణజఠరానలములఁ బ్రబలినభక్తిన్
బ్రహ్మజ్ఞుఁడు దేల్చినఁ ద
ద్బ్రహ్మస్థానంబు నొందు బ్రహ్మాత్మకుఁ డై.

75


గీ.

అట్టి యన్నభుక్తి కాససేయక యోగి
తెలివిఁ బ్రాణ మాత్మ నిలుచుకొఱకు
గ్రాస మందవలయుఁ గబళంబు లైదింట
రుచులకోర్కె విడిచి రూఢి మెఱయ.

76


వ.

మఱియును.

77


సీ.

అన్నంబులకుఁ బ్రాతు లగుదు రాఁకటఁ జిక్కి
       చనుదెంచి ప్రార్థించు మనుజు లెల్ల
నందుఁ బ్రాణాగ్నిహోత్రాధికారసమేతు
       లగు భూసురేంద్రు లత్యధికు లరయఁ
దద్భూసురేంద్రహృద్గతవహ్నిలోపల
       నెట్టివాఁ డైన నహీనభక్తి
నన్నకబళము ప్రాణాహుతిమాత్ర మై
       నను వేల్చెనేని యన్నరవరుండు
కోటిగతజన్మసంచితఘోరకలుష
విరహితుం డయి సుర లెల్ల వినుతి సేయఁ
బ్రబలసంసారఘనసాగరంబుఁ గడచి
ముదితుఁ డగుచును సాయుజ్యముక్తి నొందు.

78


గీ.

పొదలు సంపదలకు నెల్లఁ బుట్టినిల్లు
నిబిడరోగాగ్నులకు నెల్ల నీరదంబు