పుట:మత్స్యపురాణము.pdf/39

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

36

ద్వితీయాశ్వాసము


ర్వాధారం బై వ్యానంబుతోఁ గూడి పరిభ్రమించు నిట్లు పృథివీజలతేజఃప
వమానాకాశాదిపంచభూతనిర్మితం బగు దేహపంజరంబున వలయంబు ల
న దళవాయువులును, దారణంబులును గలకంబులు నను నస్థిభేదంబులు
పంచవిధంబు లై సహస్రత్రయసమ్మితంబులును మాంసరజ్జువులు నాల్గును
నాడులు పదమూడుసు జీవ సిరా విశేషంబులు మూఁడును, రోమంబులు
సార్ధకోటిత్రయంబును గూర్చ లాఱునుం గలిగి యుండు నిట్లు శుక్లశోణిత
సంయోగంబున సంకలితం బై సంతతాపాయం బై మలద్వారనవకసమే
తం బై మూత్రపురీషాలయం బై దుర్గంధీలం బగు పార్థివదేహంబుఁ బొం
ది డేహి గర్భకోటరంబున మాతృభుక్తంబు లగు రూక్ష లవణకట్వామ్ల
పదార్థంబులచేతఁ దప్తుండగుచు నొక్కక్షణంబు సంవత్సరకాలప్రమా
ణంబుగాఁ దలంచుచు సంకుచితావయవుండై యనుభూతంబు లైన వివిధజ
న్మపాపప్రాప్తనరకంబులయందు స్మృతి గలిగి పశ్చాత్తాపంబు నొందుచు
నిల్చి యంత జననకాలం బరుగుదెంచిన సూతిమారుతంబులచేత యోనిమార్గం
బున బహిర్గమితుం డై బాహ్యమారుతంబున జ్ఞానంబు చెడి యాయాపట్ల
మోహితుం డై నామరూపాదిచిహ్నితుం డై బాలుం డై.

11


సీ.

సమవయస్సంప్రాప్త్యసాధులతోఁ గూడి
        బాల్యఖేలనమునఁ బ్రబలు చుండి
సంపూర్ణయౌవనన్తబకితదేహి యై
        సాత్వికకర్మముల్ సలుప లేక
విద్యాకులాచారవిభవశౌర్యసురూప
        మదముల నజ్ఞానవిదితుఁ డగుచు
సారవిహీనసంసారసౌఖ్యము లంద
        సుస్థిరం బగు బుద్ధి జొనిపిచొనిపి
పుత్త్రదారార్థవాంఛాభిపూర్ణుఁ డగుచు
మిథ్య యగు నట్టి సంసృతి తథ్య మనుచుఁ
గర్మవశమునఁ బాపసంక్రాంతుఁ డగుచుఁ
బ్రాప్తకాలాన దేహి దేహంబు విడిచి.

12