పుట:మత్స్యపురాణము.pdf/32

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

మత్స్యపురాణము

29


క.

జననంబునకును మరణం
బునకును తత్కర్మసరణి మునుకొని రాఁగా
రణమున సుఖదుఃఖప్రద
మన వేలయును జీవకోట్ల కది రభసముగన్.

138


క.

ఆకర్మంబులఁ జెందక
లోకంబుల మత్పదాబ్జలోలుపు లయ్యున్
నీకును దలఁకక సంతో
షాకారులు చనుదు రవ్యయస్థలమునకున్.

139


క.

జననముఁ బొందినఁ ద్రిజగ
జ్జన మెల్ల మదీయనామసంకీర్తన చే
సినమాత్రన వసుధాతల
మునఁ దిరుగ జనింప రఖిలమునిజనవినుతా!

140


గీ.

అట్టి జను లెల్ల వసుధాతలాంతరమున
మించి యెప్పుడుఁ దిరుగ జన్మించకుండి
రపుడె సృష్టికి విమ్నంబు లరుగుదెంచు
నట్లు గావున నిట్టివృత్తాంత మెఱిఁగి.

141


సీ.

దేవతాంతరమార్గదీప్తంబు లగు నట్ల
        పెక్కుశాస్త్రముల గల్పించి యందు
జతురతతోడ నస్మద్విరోధకరంబు
        లగు యుక్తు లెల్లను దగ నొనర్పు
మవి చూచి ఘనసంశయాత్ములై జను లెల్ల
        మోహంబు నొందియు ముక్తిమార్గ
కారణం బగు మమ్ముఁ గననెఱుంగక దుఃఖ
        వశమున దుర్గమవసతులందుఁ
జేరి కర్మానుభవములు చేసి పిదపఁ
బుత్త్రదారాదిమాయాభిపూర్ణు లగుచు
సారవిరహితసంసారసాగరమును
దిరుగుచును జన్మలయములఁ దెమలువారు.

142