పుట:మత్స్యపురాణము.pdf/31

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

28

ప్రథమాశ్వాసము


క.

తొల్లింటయట్ల లోకము
లెల్లను బరిపూర్ణముగను నింకను నీ వు
ద్యల్లలితమతివిశేషతఁ
దెల్లమి సృజియింపవలయుఁ దిరుగం బ్రజలన్.

131


క.

నేరుపున సకలకార్యము
లారసికొని యేను దత్ప్రయత్నము లెల్లన్
సారసమచేసి నిలిపెదఁ
గారణమాత్రంబు నీవు కాంచనగర్భా.

132


క.

అని యివ్విధమున లక్ష్మీ
వనితావరుఁ డానతిచ్చు వాక్యము లెల్లన్
విని యా జగములు సృజియిం
పను వెఱ వెఱుగంగ లేక భయసహితుఁడ నై.

133


శా.

ఈరీతి న్వచియించు నవ్విభునితో నిట్లంటి నే నప్పు డ
త్యారూఢప్రతిభావిశేషమున హస్తద్వంద్వముల్ మోడ్చి యో
కారుణ్యాకర యేను బాలుఁడను సర్గప్రోద్భవాధార మై
సారస్యం బగు బుద్ధి యె ట్లొదవుఁ దత్సామర్థ్యసంపన్న మై.

134


వ.

అని పలుకు నెడ నప్పు డప్పరమనివాసుని దివ్యమంగళశరీరంబువలన
నొక్క మహాతేజంబు వెడలి మదీయవదనద్వారంబులు ప్రవేశించి
యిట్లనియె.

135


శా.

ఏ నెట్లట్టుల నీవు సర్వభువనాధీశుండ వై సర్వవి
ద్యానంతప్రతిభాసమన్వితుఁడ వై యక్షీణమత్ప్రాప్తసు
జ్ఞానాపూరితమానసుండ వగుచున్ సర్వజ్ఞతం బొందు ని
త్యానందప్రకృతిన్ సృజింపు మిఁక రేతస్సృష్టి సర్వాత్మకా.

136


క.

ఆ రేతోమయసృష్టికి
గారణ మగుఁ గర్మసమితి కర్మములందుం
దారుకొని దేవమానవు
లారూఢిగఁ గట్టువడుదు రంభోజభవా!

137