పుట:మత్స్యపురాణము.pdf/28

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

మత్స్యపురాణము

25


వ.

అని యానతిచ్చి పుండరీకాక్షుండు మఱియు నిట్లనియె.

117


మ.

అదె దర్శింపుము సర్వలోకముల కగ్ర్యం బై మహావైభవా
స్పద మై యొప్పెడు బ్రహ్మలోక మచటన్ బ్రఖ్యాతితో నిత్యసం
పదలం బొందుచు సృష్టికర్త వగుచున్ మద్భక్తియుక్తుండ వై
విదితప్రజ్ఞను నిల్వఁగావలయు భావింపంగ నీ వాత్మజా!

118


క.

నారాయణనామము నీ
వారూఢిగఁ దలపవలయు నది మద్రూపం
బై రచితములకు నెప్పుడుఁ
గారణ మై వెలయుచుండుఁ గమలజనిలయా!

119


క.

ప్రణవాది చేసి నారా
యణనామచతుర్థి తుదిగ నట మధ్యమునన్
బ్రణతి ప్రకాశకం బగు
మణిమయశబ్దంబు చొనుప మంత్రము పుత్త్రా!

120


క.

ఈ యష్టాక్షరిమంత్రము
ధీయుతు లై పఠనసేయు ధృతిమంతులు మ
త్సాయుజ్యముక్తిఁ బొందుదు
రాయాసవిహీను లగుచు నతిమోదమునన్.

121


గీ.

మత్సహాయ మైన మహనీయశక్తియు
సర్వవేదవిదితసారమతియు
విభవపూర్ణమైన విశ్రుతాయుష్యంబు
గలుగవలయు నీకుఁ గమలజన్మ.

122


వ.

అని యానతిచ్చి యప్పుండరీకాక్షుండు నిజమహత్వంబు నాకు దృష్టంబు
సేయుటకై విశ్వపూర్ణరూపంబుఁ గైకొని సహస్రవదనుండును, సహస్రన
యనుండును, సహస్రపాదుండును సహస్రశిరస్సమేతుండు నై పదతలంబు
వలన శేషఖండ, సౌఖండ, కూర్మఖండ, శ్వేతఖండ, బిలఖండంబులను
పంచఖండసమేతం బగు పాతాళలోకంబును, నంఘ్రులవలన మార్దవంబు
గల యెనిమిదవమండలంబునకు గంధకాఠిన్యగుణంబులును, లవణేక్షు
మధుక్షీరదధ్యాజ్యపానీయాదిసప్తసాగరంబులును, జంబూద్వీపకుశద్వీపశా