పుట:మత్స్యపురాణము.pdf/24

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

మత్స్యపురాణము

21


క.

నిరుపమవైభవశోభా
కర మై సన్మంగళ ప్రకరరాజిత మై
హరిభక్తపూజితం బై
తిర మగు తత్పట్టణంబు దివ్యమునీంద్రా!

98


మ.

తరుణుల్ తత్పురపుష్పవాటికలలోఁ దారస్వరం బొప్ప సు
స్థిరలీలన్ హరిఁ బుండరీకనయనున్ శ్రీమానినీనాయకున్
బరమప్రీతినిఁ బాడుచున్నయెడఁ దత్పార్శ్వస్థితానోకహాం
తరభృంగావళి సేయు గానములు తత్తద్వాక్యసంపన్న మై.

99


క.

కదియవు తత్పురవాసుల
మదమును లోభంబు క్షుధయు మాత్సర్యంబున్
మదనవికారముఁ గ్రోధము
నదలును నను పకృతిజంబు లగు దుర్గుణముల్.

100


వ.

మఱియును.

101


సీ.

ప్రాకారగోపురప్రాసాదనవరత్న
        దీప్తు లంబరముపైఁ దేజరిల్ల
వర్ణితమందారవనపుష్పవాసనల్
        ఘుమఘుమాయితము లై గుబులుకొనఁగ
నాట్యక్రియాసమున్నతమృదంగధ్వనుల్
        సౌధాగ్రగృహముల సందడిలఁగ
సాధిష్టశీతలచ్ఛాయాకరంబు లై
        గరుడకేతనములు గ్రందుకొనఁగ
మాసపక్షర్తుదివసప్రమాణసహిత
మగుచుఁ బరిపూర్ణవిభవాశ్రయంబు శోభ
నాలయంబును నిత్యంబు ననఁగ జగతి
నిరుపమం బయి వెలయుఁ దత్పురవరంబు.

102