పుట:మత్స్యపురాణము.pdf/23

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

20

ప్రథమాశ్వాసము


సీ.

సౌధకీలితరత్నశకల మొక్కటి చాలు
        భాస్కరతేజంబు పరిహసింపఁ
బొలుపొందు నవజాతభూజ మొక్కటి చాలు
        నఖిలలోకముల కిష్టార్థ మొసఁగ
నభినుతింపఁ గను వామాక్షి యొక్కతె చాలుఁ
        గ్రతుభోజనాంగనాగర్వ మడఁపఁ
బరికింప నచ్చోటి పురుషుఁ డొక్కడు చాలు
        నస్మదాదుల కనిత్యతను దెలుప
మహిమతో ని ట్లలోకసామాన్యధర్మ
ములకుఁ దానక మయ్యుఁ బ్రమోద మొదవ
వివిధపరిపూర్ణమై నిత్యవిభవములకుఁ
దానకం బన విలసిల్లుఁ దత్పురంబు.

94


క.

అతులితముగ నిజమణిబిం
బితజగములచేత నందుఁ బృథుతరపురముల్
వితతరమాధిపసారూ
పతతు లొలయ వెలయు సర్వపరిపూర్ణములై.

95


వ.

మఱియును.

96


సీ.

ఎచ్చోటఁ జూచిన నచ్చోట వేదాంత
        పరమరహస్యముల్ వలుకువారు
నే వంకఁ బరికింప నా వంక లక్ష్మీశు
        సద్గుణంబులగోష్ఠి సలుపువారు
నే వీథి వీక్షింప నా వీథి సంగీత
        ములఁ బుండరీకాక్షుఁ గొలుచువారు
నే వేదిఁ బరికింప నా వేదికలయందు
        శ్రీరమావిభునిఁ బూజించువారు
నగుచుఁ దత్పురనిలయు లై నట్టి జనులు
శంఖచక్రాబ్జశార్ఙ్గహస్తములతోడ
సర్వకాలము సంతోషసహితు లగుచుఁ
జెలఁగుచుందురు విభవప్రసిద్ధితోడ.

97