పుట:మత్స్యపురాణము.pdf/20

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

మత్స్యపురాణము

17


క.

అధికు లగునట్టి దనుజుల
వధియించితి వీశ యింక వసుధను జనులున్
మధుకైటభారియని మి
మ్మధికృతులు తలంచి చనుదు రర్హస్థితికిన్.

80


వ.

దేవా! భవదీయగుణంబు లనంతంబగుటం జేసి యస్మదాదులకు వర్ణింప
మనోవాగ్గోచరంబులు గావు. ఇట్టి యెడం బాషాణంబులు తేజోవిశేషంబు
లం బొదుగుడువడి మణులనం బరఁగి మహారాజమాన్యంబు లగు చందం
బున జీవులు హేయంబు లైన పార్థివశరీరంబులు ధరియించి భవత్పాదాం
బుజాద్వితీయనిశ్చలభక్తిచే వన్నియ కెక్కి భాగవతు లనం బరఁగి భవ
న్మాన్యు లై వర్తింతు రఖిలభూతనివాసా శతకోటిభాస్కరప్రభాసమేతుం
డ వయ్యును ద్రిభువనోత్పాదనార్థంబు సారాకారం బగు లీలామానుషవిగ్ర
హంబు ధరియించిన యుష్మదీయాకారంబు దర్శింప సమర్థం బగు దివ్యద
ర్శనంబు దయసేయు మని ప్రార్థింప నిజరూపదర్శనప్రభావసమేతం
బగు దివ్యదృష్టి కృప సేసిన నే నప్పుడు మదనశతకోటిరూపలావణ్యవిలాస
విభ్రమసముద్భాసితంబును గటకకేయూరకంకణాంగుళీయకహారకౌస్తుభ
శ్రీవత్సమకరకుండలరత్నకిరీటదివ్యభూషణభూషితంబును, బీతాంబరరశ
నావిరాజితంబును దివ్యచందనచర్చాసమన్వితంబును, శంఖగదాపద్మ
శార్ఙ్గాదిదివ్యాయుధసమేతకరచతుష్కోపశోభితంబును నగు తద్రమాకాంతు
దివ్యమంగళాకారంబు విలోకించి తదీక్షణసంజనితసుఖపారవశ్యంబున
దేహంబు మఱచి తదాయత్తమానసుండనై యున్న యెడ నప్పరమమూర్తి
పుత్త్రభావంబుగ నన్ను బరమదయావాత్సల్యంబున నీక్షించి యిట్లనియె.

81


క.

పంకజసంభవ నీ విఁక
శంకారహితుండ వగుచు సకలజగంబుల్
సంకోచింపక నిలుపుము
పొంకంబునఁ దత్ప్రబుద్ధబుద్ధినుతుఁడ వై.

82