పుట:మత్స్యపురాణము.pdf/19

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

16

ప్రథమాశ్వాసము


మ.

జలతత్వంబు సృజించి యందును నిజేచ్ఛావేశసంసృష్టిని
ర్మలహేమాండము నప్రయాసమున సామర్థ్యంబుతో నిల్పి యు
జ్జ్వలరూపాకృతిఁ బొంది శేషశయనావాసుండ వై యుంటి వీ
జల మెవ్వానికి నైనఁ గల్గునే దయాపారీణ లక్ష్మీశ్వరా!

75


సీ.

సిరికి నాథుండవై చెలఁగి యుండెడు చోట
        నైశ్వర్య మేమని యభినుతింప
నఖిలలోకములు నీయాత్మలోపల నుండ
        బౌరుషం బేమని ప్రస్తుతింప
శతకోటిభానుతేజస్సమేతుఁడ వైన
        నీ తేజ మేమని నిర్ణయింప
నమిత భూతాధార మై ప్రవర్తించు మీ
        ప్రాభవం బేమని పలుకరింప
మృద్వికారంబు లెల్లను మృద్భవంబు
లయ్యు నంతర్గతంబు లై యణఁగు మాడ్కి
నిట్టి యావిర్భవాపాయహేతురూప
మైన నిను సన్నుతించెద నంబుజాక్ష!

76


శా.

జాతివ్యక్తుల మాడ్కి ద్యవ్యగుణముల్ సంధిల్లు చందంబునన్
సాతత్యంబుగ నీవు విశ్వ మన నాశబ్దప్రభేదంబుతో
జేతోవృత్తులఁ గానుపింతువు తుదిన్ జిహ్నంబు గావింతు వి
మ్మై తత్వస్థితి నొంది యుండుదువు నీ వన్యక్రియాశూన్యతన్.

77


ఆ.

ఈ జగంబులోన నింతైనఁ బరికింప
సూదిమొనకు మోపఁ జోటు లేక
నిలిచి వివిధమైన నీమహాతేజంబు
నొరుల కెఱుఁగ వశమె దురితహరణ!

78


చ.

కఱకున ఘోరదానవులు గ్రక్కున నార్ధి జనించి వచ్చినన్
హరివరరమ్యభోగశయనాంతరమందునె పవ్వళించి యో
గరసనిషేకసంభవసుఖశ్రితమానససంయుతుండ వై
కరముల నప్రయాసమునఁ గయ్యము సేయుచు నంతలోపలన్.

79