పుట:మత్స్యపురాణము.pdf/18

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

మత్స్యపురాణము

15


వ.

అది గావున నీవు మేరుశైలంబునకు రజతశృంగం బై విలసిల్లు కైలాసనగం
బున నివాసంబు సేయవలయు నని విష్ణుం డాన తెచ్చి యారుద్రునకుఁ దేజ
స్తత్వం బగు మహాశూలంబును , ఆకాశతత్వం బగు డమరుకంబును,
వాయుతత్వం బగు వృషభవాహనంబును నొసంగె నంత దత్తమోమా
యారూపం బై రుద్రాణి యనం బరఁగిన సంహారశక్తి యోగవశంబున
సహస్రరూపంబులం బొంది తద్రుద్రశరీరభవంబు లగు రోమకూపంబులం
దావిర్భవించిన యంతన మృత్యుంజయుండు శక్తిసమేతుండగుటం జేసి జగ
త్సంహారకారణబలపరాక్రమసమేతుం డై తదాజ్ఞ నంగీకరించి నారాయణ
నామస్మరణంబు సేయుచుఁ గైలాసపర్వతంబునకుం జనియె నయ్యవసరం
బున నేనును దన్నాభసరోరుహకర్ణికామధ్యంబున నాసీనుండ నై తేజోమ
యం బగు తద్విష్ణుదేహంబు నిరీక్షింప నశక్తుండ నై పరితాపంబు నొం
దుచు భారంబునం దదీయనామస్మరణంబు సేసి.

70


క.

జయ జయ కైటభమర్దన
జయ లోకశరణ్య సర్వజగదవనపరా
జయ సతతపరమపావన
జయ భాస్కరకోటితేజ జయ సర్వేశా.

71


గీ.

సూక్ష్మమునకు మిగుల సూక్ష్మంబ వగుచును
ఘనతరంబునకును ఘనమ వగుచుఁ
గట్టు వడని నిన్నుఁ గణఁకతోమాయాభి
బద్ధుఁ డందు రెట్లు పరమపురుష!

72


క.

కారణకార్యసమేతుఁడ
వై రూఢిగఁ ద్రిభువనముల నతివేగమునన్
నీరధినడుమను నిలిపిన
నేరుపు లొరులకును గలవె నీకుందక్కన్.

73


క.

మృగనాభిగంధసహితం
బగు వస్తుచయంబు లెల్ల నతిశయనిజగం
ధగరిమఁ బొదివిన క్రియ నీ
జగములు నీవలన వికృతిఁ జనుఁ బరమేశా!

74