పుట:మత్స్యపురాణము.pdf/17

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

14

ప్రథమాశ్వాసము


వ.

అని యిట్లు రుద్రుండు విన్నవించు సమయంబున నప్పరమపురుషుం డగు
నారాయణుని దివ్యమంగళదేహంబువలన నొక్కతేజంబు వెడలి తమో
వికారం బగు నది కాంతావికారంబుఁ గైకొని భృకుటిదంష్ట్రాకరాళవద
నయు దివ్యాయుధసమేతయు రక్తచందనమాల్యాంబరభూషణధారిణియు
శంఖచక్రశూలడమరుపాశాంకుశశరచాపసముజ్జ్వలకరాంబుజయు నై
ఘోరాకారంబున నిలిచె నిలిచిన నట్టి మహాశక్తి నవలోకించి యప్పుండరీ
కాక్షుండు రుద్రున కిట్లనియె.

66


సీ.

అతిరౌద్రరూపనిర్గతుఁడ వైతివి గాన
        రుద్రనామము నీకు రూఢమయ్యెఁ
బరఁగ మన్నామజాపకుఁడవై వర్తింప
        నలరెడు మృత్యుంజయత్వ మనఘ!
సంభవించిన చరాచరరూపవిశ్వంబు
        నియత మై నీచేత లయము నొందు
నీతమోమయదేహ యేకాంతయై భవ
        ద్దేహార్ధమున నిల్చుఁ దెల్వి మెఱయఁ
ద్రిజగదుదయావనవ్యయ త్రితయరూఢ
గతిరజస్సత్వతమములం దతిశయిల్లు
నట్లు గావున సర్వలయంబులకును
గర్తవై మెలఁగవలయు గరిమ రుద్ర!

67


క.

అనయంబును దామసగుణ
మునఁ బొదలక సాత్వికప్రముదితాత్ముఁడ వై
యనిమిషులు గొల్వఁగాఁ ద్రిభు
వననాథుఁడ వగుచుఁ దిరుగవలయు మహేశా!

68


గీ.

ఏను నీవు ననఁగ నీభేద మాత్మయం
దనువుపడదు గుణములందుఁ గాని
బాహ్యభేద మేమి భావింప హృద్భేద
మెడలకుండు మైక్య మీక్ష సేయ.

69