పుట:మత్స్యపురాణము.pdf/159

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

156

మత్స్యపురాణము


నిలుపంగవలయు వనములు
గలిమియు సంతతియుఁ గీర్తి కలిగెడుకొఱకున్.

135


వ.

మఱియును నహకారంబులు పదియును నారికేళంబులు ముప్పదియును
జంబీరంబులు పండ్రెండును మాతులుంగంబు లిరువదిమూఁడును ఖర్జూరంబు
లిరువదియును జంబూవృక్షంబులు ముప్పదియును దాలద్రుమంబు లేఁబది
యును గపిత్థంబులు పదునొకండును దాడిమంబు లిరువదియును దింత్రిణీ
భూజంబులు పదియును గదళీశతంబును బిల్వంబులు పదియాఱును హింతా
లంబు లిరువదియును నశోకంబులు పదియాఱును నామలకంబులు నలువది
యును శ్రీచందనపాదపం బొక్కటియు వటంబులు నాల్గును నశ్వత్థంబు
లెనిమిదియును బున్నాగకురువిందకరవీరమల్లికావకుళపాటలశతప
త్రజాతీకుందచంపకతులసీమమపకప్రియం బగు ప్రముఖతరులతావిశే
షంబులు పాదుకొల్ప నది వనం బనం బరఁగు. నట్టివనంబు ఫలోద్భవప
ర్యంతంబు పాలితం బై కర్తకు స్వర్గలోకంబు నిచ్చు. నంత.

136


క.

వనములు దలకొల్పిన య
మ్మనుజుఁడు దివిజాధినాథుమందిరమున సం
జనితకుతూహలమున నిలు
చును భూషావళులచేత శోభిత మగుచున్.

137


గీ.

వేదరహితుఁడైన వృత్తహీనుండైనఁ
బతితుఁడైన దుష్టభావుఁడైనఁ
దెలివిఁ దద్వనప్రతిష్ఠఁ గావించిన
వాంఛితముల నొందు వర్ణితముగ.

138


వ.

మఱియు నిధిప్రకారంబు చెప్పెద నాకర్ణింపుము.

139


సీ.

అంగుగా నరువదియంగుళంబులభూమి
        గర్తంబుగాఁ జేసి క్రమముతోడ
నందు నీవారముఖ్యారణ్యకములైన
        పంచధాన్యంబులు పంచరత్న
ములు హరిద్రయు గవ్యమును సప్తధాన్యముల్
        వేదమంత్రంబులఁ బాదుకొల్పి